decor-gora-home

baner-kultura-1baner-sport-1baner-kultura-2baner-sport-2baner-kultura-3baner-sport-3baner-kultura-4baner-sport-4baner-kultura-5baner-sport-5baner-kultura-6baner-sport-6

powrot-kulturapowrot-sportarchiwum

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - scrabble

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS/Administrator);
 2. w MCKiS wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679, nadto dostęp do Państwa danych mogą mieć współorganizatorzy i sponsorzy imprezy;
 5. dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane;
 6. posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;
 1. nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;
 3. dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.