JALPS2018-12-10T11:30:48+00:00

Project Description

Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 15 (piętnastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny
   u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 7. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 13. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 14. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 15. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 16. W przypadku, gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 17. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.

§ 2 System Rozgrywek

 1. W sezonie 2018/2019 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:
  1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
  2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1 8, 2 7, 3 6, 4 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Zespół z miejsca 9 kończy rozgrywki w sezonie 2018/2019. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 2. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 3. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 4. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 5. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 6. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 800 zł)
  • Nagrody rzeczowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.
 7. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2018/2019

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
21 października 2018 (godz.16.00) PWK Team – Volleybeer 1:3
21 października 2018 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Bizu Volley 1:3
28 października 2018 (godz.16.00) Tectum Lenensis – Tauron Wydobycie 2:3
28 października 2018 (30 min. po meczu nr 1) Riser Volley – Salos Volley 3:0
18 listopada 2018 (godz.16.00) Amatorzy – Salos Volley 3:1
18 listopada 2018 (30 min. po meczu nr 1) PWK Team – Tauron Wydobycie 0:3
25 listopada 2018 (godz.16.00) BCC – Volleybeer przełożony
25 listopada 2018 (30 min. po meczu nr 1) Tectum Lenensis – Riser Volley 1:3
2 grudnia 2018 (godz.16.00) BCC – Bizu Volley 1:3
2 grudnia 2018 (30 min. po meczu nr 1) Volleybeer – Tauron Wydobycie 0:3
9 grudnia 2018 (godz.16.00) PWK Team – Riser Volley 0:3
9 grudnia 2018 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Tectum Lenensis 0:3
16 grudnia 2018 (godz.16.00) Bizu Volley – Salos Volley  
16 grudnia 2018 (30 min. po meczu nr 1) BCC – Tauron Wydobycie  
20 stycznia 2019 (godz.16.00) Volleybeer – Riser Volley  
20 stycznia 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK Team – Amatorzy  
27 stycznia 2019 (godz.16.00) BCC – Salos Volley  
27 stycznia 2019 (30 min. po meczu nr 1) Tauron Wydobycie – Riser Volley  
3 lutego 2019 (godz.16.00) Bizu Volley – Tectum Lenensis  
3 lutego 2019 (30 min. po meczu nr 1) Volleybeer – Amatorzy  
10 lutego 2019 (godz.16.00) BCC – Riser Volley  
10 lutego 2019 (30 min. po meczu nr 1) Salos Volley – Tectum Lenensis  
17 lutego 2019 (godz.16.00) Tauron Wydobycie – Amatorzy  
17 lutego 2019 (30 min. po meczu nr 1) Bizu Volley – PWK Team  
24 lutego 2019 (godz.16.00) BCC – Tectum Lenensis  
24 lutego 2019 (30 min. po meczu nr 1) Riser Volley – Amatorzy  
3 marca 2019 (godz.16.00) Salos Volley – PWK Team  
3 marca 2019 (30 min. po meczu nr 1) Bizu Volley – Volleybeer  
10 marca 2019 (godz.16.00) BCC – Amatorzy  
10 marca 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK Team – Tectum Lenensis  
17 marca 2019 (godz.16.00) Salos Volley – Volleybeer  
17 marca 2019 (30 min. po meczu nr 1) Tauron Wydobycie – Bizu Volley  
24 marca 2019 (godz.16.00) BCC – PWK Team  
24 marca 2019 (30 min. po meczu nr 1) Tectum Lenensis – Volleybeer  
31 marca 2019 (godz.16.00) Riser Volley – Bizu Volley  
31 marca 2019 (30 min. po meczu nr 1) Salos Volley – Tauron Wydobycie  

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
7 kwietnia 2019 (godz.16.00) 1 – 8 (miejsca po rundzie zasadniczej)  
7 kwietnia 2019 (30 min. po meczu nr 1) 2 – 7  
12 maja 2019 (godz.16.00) 3-6  
12 maja 2019 (30 min. po meczu nr 1) 4-5  
19 maja 2019 (godz.16.00) półfinał: zwycięzcy par (1-8) : (4-5)  
19 maja 2019 (30 min. po meczu nr 1) półfinał: zwycięzcy par (2-7) : (3:6)  
26 maja 2019 (godz.16.00) mecz o 3. miejsce  
26 maja 2019 (30 min. po meczu nr 1) mecz o 1. miejsce  

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2018/2019

Miejsce Drużyna Spotkania Punkty Sety Małe punkty
1 RISER VOLLEY TEAM Jaworzno 3 9 9:1 244:184
2 TAURON WYDOBYCIE ZG SOBIESKI 3 8 9:2 247:143
3 BIZU VOLLEY 2 6 6:2 185:164
4 TECTUM Lenensis 3 4 6:6 250:243
5 VOLLEYBEER Katowice 2 3 3:4 93:153
6 AMATORZY 3 3 4:7 235:257
7 BCC 1 0 1:3 81:91
8 SALOS VOLLEY Jaworzno 2 0 1:6 137:175
9 PWK TEAM Sosnowiec 3 0 1:9 181:243

Aktualności

 • jalps-amatorzy-lenensis

JALPS po 6. kolejce

10/12/2018|JALPS, MCKiS, Sport|

W niedzielę - 9 grudnia - zgodnie z terminarzem 6. kolejki, w ramach JALPS odbyły się dwa spotkania. Oba zakończyły się pewnymi zwycięstwami faworytów. Punktualnie o godz. 16.00 swoje zmagania [...]

 • jalps-bcc

5. kolejka JALPS za nami

03/12/2018|JALPS, MCKiS, Sport|

Z dwóch zaplanowanych na ubiegłą niedzielę spotkań JALPS odbyło się tylko jedno. 2 grudnia, o godz. 16.00, na przeciw siebie stanęli zawodnicy BCC oraz Bizu Volley. Pierwszą partię bez większych [...]

 • jalps-riser

Informacje z parkietów JALPS

26/11/2018|JALPS, MCKiS, Sport|

W niedzielę - 25 listopada - w ramach 4. kolejki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej odbyło się tylko jedno spotkanie. O godz. 17.00 na parkiecie pojawili się zawodnicy Tectum Lenensis [...]

 • mecz

VOLLEYBEER mistrzem

28/05/2018|JALPS, Puls Jaworzna, Sport, Wydarzenia|

Dobiegły końca rozgrywki Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2017/2018. O tym, jak zacięta była rywalizacja w grupie mistrzowskiej JALPS, może świadczyć ostatnia kolejka ligi rozegrana w ubiegłą niedzielę (20 maja), która dopiero [...]

Load More Posts

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno