Jaworznicki Rajd Nordic Walking2019-01-31T13:23:44+00:00

Project Description

Jaworznicki Rajd Nordic Walking

Rajd Noridc Walking ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej oraz integrację osób z różnego przedziału wiekowego. Impreza ma charakter wielopokoleniowej, rodzinnej zabawy i nie jest nastawiona na typową rywalizację sportową. Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch tras – 9 km lub 6 km – i każdy przechodzi ją w swoim własnym tempie, a bez względu na uzyskany czas każdy może liczyć na mecie na pamiątkowy medal i dyplom.

Rajd na przestrzeni lat, od momentu jego inicjacji w 2012 roku, zupełnie zmienił swoje oblicze i z małej imprezy lokalnej stał się cenioną przez spore grono uczestników imprezą ogólnomiejską. Obecnie Rajd organizowany jest z wielkim rozmachem, z atrakcjami towarzyszącymi i w ciekawym krajobrazowo terenie – start i meta zlokalizowane są w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSFERA. Zainteresowanie rajdem zwiększa się z roku na rok i obecnie ilość uczestników na każdej z imprez przekracza 400 osób.

Regulaminy imprezy – edycja 2018

ORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu Nordic Walking są:

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Jaworznie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Biuro Promocji i Informacji UM w Jaworznie

TERMIN I MIEJSCE

 1. Rajd Nordic Walking – edycja 2018 odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacji Geologiczno – Ekologicznej GEOSFERA w Jaworznie.
 2. Dwie przygotowane trasy rajdu – około 9 km dla grupy zaawansowanej i około 6 km dla grupy rekreacyjnej – poprowadzone są okolicami wokół GEOsfery oraz osiedli Dobra i Warpie. Uczestnicy imprezy mają pełna dowolność wyboru dystansu, na którym chcą wystartować.
 3. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9.30 do godziny 10.45. Start samego rajdu zaplanowano na godzinę 11.00.
 4. Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest podczas niego dokonywany pomiar czasu.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.mckis.jaw.pl – od 7 maja do 13 czerwca 2018 roku lub w biurze zawodów w dniu Rajdu. Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.
 2. Za zgłoszenie uważa się poprawne wypełnienie formularza oraz pisemne wyrażenie zgody na akceptację regulaminu.

UCZESTNICTWO

 1. W Rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby w każdym wieku, jednak małoletni, którzy w dniu imprezy nie mają ukończonego 18 roku życia, mogą wystartować w rajdzie jedynie pod warunkiem podpisania stosownego oświadczenia (do pobrania TUTAJ) przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wszyscy zapisani zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, bezpośrednio przed startem rajdu. Podczas weryfikacji pełnoletni zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Podpisanie ww. oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 6. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów zlokalizowanym na terenie Centrum Edukacji Geologiczno – Ekologicznej GEOSFERA w dniu imprezy, tj. 16.06.2018 r. w godzinach od 9.30 do 10.45.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
 8. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który zgłosi się do imprezy w wyznaczonym przez organizatorów czasie przez panel zgłoszeniowy na stronie www.mckis.jaw.pl i ukończy rajd otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów otrzymają dyplom ukończenia Rajdu. Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprezy – w tym dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów.
 2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.
  W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 4. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 7. Jaworznickiego Rajdu Nordic Walking dostępny jest 
TUTAJ


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Jaworznicki Rajd Nordic Walking – trasa

Dwie przygotowane trasy rajdu – około 9 km dla grupy zaawansowanej i około 6 km dla grupy rekreacyjnej – poprowadzone są okolicami wokół GEOsfery oraz osiedli Dobra i Warpie.

rajd-nordic-walking-trasa

Aktualności

 • uczestnicy-rajdu-nordic-walking

Rajd z niespodziankami

27/07/2018|Nordic Walking, Puls Jaworzna, Rekreacja, Sport, Wydarzenia|

Zwolenników spacerowania z dwoma kijkami w naszym mieście nie brakuje. Każdy rajd nordic walking, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych, gromadzi rzesze chodziarzy. Sezon urlopowy, a na starcie III Wakacyjnego Rajdu Nordic Walking, który [...]

Relacje video z wybranych rajdów nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno