Klub biegacza2018-03-05T10:31:54+00:00

Project Description

Klub Biegacza MCKiS

Z roku na rok coraz więcej osób zaczyna interesować się zdrowym stylem życia. Każdy ma na to swój własny pomysł, a jednym z nich na pewno jest regularny jogging. Ten sposób na zdrowie, życie i poprawę kondycji fizycznej jest szczególnie widoczny w krajach Europy Zachodniej, gdzie największe ogólnodostępne, wielotysięczne imprezy biegowe organizowane są w stolicach państw i służą przede wszystkim celom promocyjnym. Fascynacja tą najprostszą dyscypliną sportu jest jednak coraz bardziej zauważalna również w naszym kraju, gdzie co roku wzrasta zarówno liczba osób biegających, jak i ilość organizowanych biegów ulicznych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tą formą rekreacji i ruchu dla zdrowia w Jaworznie, MCKiS skupia amatorów biegania w sekcji lekkoatletycznej o nazwie „Klub Biegacza”. Sekcja ta nie posiada trenera, zrzesza mieszkańców Jaworzna w różnym wieku, którzy w sposób regularny, samodzielnie trenują biegi długodystansowe, reprezentując następnie klub i miasto na organizowanych w całej Polsce masowych biegach ulicznych.

klub-biegacza-mckis-jaworzno

W każdym sezonie, MCKiS organizuje dla swoich zawodników blisko 20 wyjazdów na ogólnopolskie imprezy biegowe. Wśród nich są maratony, półmaratony oraz biegi na dystansach 10 km i 15 km. Zawodnicy nie ograniczają się jedynie do wyjazdów zorganizowanych przez nasz Klub Biegacza, ale również z własnej inicjatywy i na własny koszt biorą udział w tych imprezach biegowych, które wzbudzą ich zainteresowanie.

W wielu tych imprezach nasi zawodnicy zajmują miejsca na podium w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych. Dodatkowo, startując liczną grupą, nasi reprezentanci są sekcją zauważalną zarówno na trasie biegów, jak i następnie w wynikach końcowych. Sukcesy zawodników z Jaworzna cieszą tym bardziej, że żaden z nich nie ma przeszłości zawodniczej – są amatorami biegającymi dla zdrowia, a jednocześnie z zamiłowania, bo biegi długodystansowe, podobnie jak każda dyscyplina sportu, mogą też być sposobem na zdrowe spędzanie wolnego czasu.

Sekcja otwarta jest dla każdego niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, ponieważ biegać mogą wszyscy, a sportową przygodę z systematycznym jego uprawianiem można rozpocząć w każdej chwili.

Regulamin funkcjonowania sekcji Klub Biegacza MCKiS Jaworzno

I. Cel działania

 1. Sekcja lekkoatletyczna MCKiS, funkcjonująca pod nazwą Klub Biegacza, zrzesza amatorów, sympatyków biegania pochodzących głównie z terenu miasta Jaworzna. W wyjątkowych przypadkach dotyczących jedynie zawodników osiągających bardzo dobre wyniki jest możliwość zrzeszenia osoby spoza miasta Jaworzna o czym w oparciu o posiadane środki finansowe decyduje kierownik DSS oraz zastępca dyrektora MCKiS.
 2. Celem sekcji jest:
  – popularyzacja biegania długodystansowego jako najprostszej formy ruchu dla zdrowia,
  – wspieranie biegaczy w zakresie dostępu do literatury o tematyce biegowej,
  – masowy udział zawodników w imprezach biegowych i reprezentowanie klubu oraz miasta Jaworzna jako silnego ośrodka amatorskiego joggingu,
  – dofinansowanie udziału członków klubu w imprezach biegowych organizowanych w Polsce poprzez finansowanie i współfinansowanie przejazdu na zawody wraz z opłata startową.
 3. Podstawą finansowania sekcji jest plan finansowy, którego wysokość na każdy rok jest zatwierdzana przez dyrekcję MCKiS.
 4. Sekcja nie posiada trenera, opiera się na samodzielnej, systematycznej pracy treningowej swoich członków.

II. Przynależność

 1. Sekcja zrzesza osoby systematycznie uprawiające biegi o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez członków sekcji podczas zawodów sportowych. Mieszkańcy Jaworzna biegający doraźnie nie będą finansowani z klubu jednak mają możliwość bezpłatnego skorzystania z zorganizowanego przejazdu na zawody w marę posiadania wolnych miejsc w mini busie.
 2. Zawodnik staje się członkiem klubu po zapoznaniu się z powyższym regulaminem i podpisaniu deklaracji czego potwierdzeniem jest wydanie legitymacji zawodnika amatora. Legitymacja nie jest tzw. „sztywną kartą” i nie uprawnia do startowania w zawodach rangi Mistrzostw Polski jest jedynie potwierdzeniem przynależności do KB MCKiS Jaworzno.
 3. Od momentu podpisania deklaracji zawodnik ma obowiązek reprezentować KB MCKiS Jaworzno również podczas zawodów, w których bierze udział na własny koszt. Reprezentowanie oznacza określenie przynależności klubowej w formularzu zgłoszeniowym oraz udział w zawodach w stroju klubowym KB MCKiS Jaworzno.
 4. We wszystkich biegach członek KB MCKiS Jaworzno bierze udział na własną odpowiedzialność co poświadcza własnoręcznym podpisem na każdym biegu w karcie zgłoszeniowej, w przypadku osób nieletnich za każdorazową zgodę na piśmie i wzięcie odpowiedzialności za dziecko odpowiedzialni są opiekunowie prawni.

III. Finansowanie zawodników

 1. Opłacenie w miarę posiadanych środków finansowych opłaty startowej w imprezach biegowych ustalonych podczas zebrania sekcji w grudniu każdego roku. Minimalna ilość zawodników wynosi: – przy wyjazdach mini busem 10 zawodników, – przy dojazdach własnych 5 zawodników.
 2. Wyposażenie zawodnika w klubowy sprzęt sportowy:
  – koszulka letnia po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po udziale w 5 imprezach zorganizowanych przez klub,
  – koszulka zimowa jak wyżej,
  – obuwie sportowe po podpisaniu deklaracji, ale nie wcześniej niż po roku członkostwa oraz spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  * udział w minimum 80% finansowanych lub współfinansowanych w tym czasie wyjazdach na zawody,
  * osiągnięcie w 80% ww. imprezach wyników klasyfikujących w pierwszej połowie tabeli w swojej kategorii wiekowej.
  W przypadku zawodników, którzy w ciągu roku ukończą minimum dwa maratony obniża się obowiązek udziału w imprezach z 70% do 60%, a wyniki uzyskane w swojej kat. wiekowej pozostają bez zmian. W przypadku zawodników zajmujących czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowej decyzja odnośnie przydziału obuwia jest podejmowana indywidualnie.
 3. Sprzęt klubowy zawodnika jest rejestrowany w imiennej karcie wyposażenia zawodnika za potwierdzeniem odbioru.
 4. Ze względów finansowych obszarem zainteresowania klubu imprezami biegowymi jest teren Górnego Śląska oraz imprezy organizowane w odległości do 200km. Wyjątek stanowią półmaratony i maratony, w których udział zawodników jest ustalany w miarę posiadanych środków finansowych.
 5. Rodzaj sprzętu klubowego oraz czasookres jego użytkowania jest zależny od posiadanych środków finansowych i jest przekazywany zawodnikom podczas spotkania na zakończenie sezonu w miesiącu grudzień.

IV. Obowiązki zawodnika

 1. Systematyczna, samodzielna praca treningowa i osiąganie wyników w miarę posiadanych predyspozycji i możliwości.
 2. Zaangażowanie, ambicja i chęć uzyskania jak najlepszego wyniku podczas udziału w każdych zawodach biegowych.
 3. Systematyczna praca nad ponoszeniem swoich umiejętności i ciągłe dążenie do poprawiania swoich rekordów życiowych na wszystkich dystansach.
 4. Udział w zaplanowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych.
 5. Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym sezon sekcji, które odbywa się raz w roku w miesiącu grudzień.
 6. Dbałość o otrzymany sprzęt sportowy, który jest własnością klubu oraz jego zdanie w przypadku rezygnacji z członkostwa.
 7. Niezwłoczna deklaracja co do udziału w finansowanych lub współfinansowanych przez klub zawodach sportowych, o których zawodnicy są powiadamiani listownie, telefonicznie, za pomocą SMS lub email. W przypadku nie przesłania informacji do ustalonego terminu klub jest zwolniony z opłaty startowej za zawodnika.
 8. W przypadku nie wystartowania we wcześniej zadeklarowanej imprezie biegowej, na którą klub poniósł koszty w postaci opłaty startowej, koszt opłaty startowej w kolejnej imprezie lub imprezach ponosi sam zawodnik do wysokości kwoty poniesionej przez klub.
 9. Punktualne przybycie na umówioną godzinę zbiórki zarówno w przypadku zorganizowanego wyjazdu na zawody jak i w przypadku ustalonego dojazdu własnego. W przypadku spóźnienia ze względu na dobro całej grupy klub nie ma obowiązku oczekiwania, a koszty spóźnionego zawodnika jak dojazd i wpisowe pokrywa on w swoim zakresie.
 10. Godne reprezentowanie barw KB MCKiS Jaworzno oraz stosowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
 11. Reprezentowanie barw KB MCKiS również podczas imprez, w których zawodnik bierze udział na własny koszt.

V. Ewidencja startów

 1. Klub prowadzi ewidencję startów zawodników oraz osiąganych przez nich wyników z wszystkich finansowanych i współfinansowanych imprezach biegowych.
 2. Ewidencja i uzyskane czasy świadczą o pracy treningowej zawodnika i są podstawą do przydziału sprzętu klubowego określonego w pkt.III niniejszego regulaminu.
 3. Zbiorcza ewidencja wszystkich członków jest udostępniana wszystkim zawodnikom podczas zebrania na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.

VI. Nagrody

 1. W celu popularyzacji biegania, wyzwolenia zdrowej rywalizacji wśród członków sekcji oraz w dowód uznania dla pracy treningowej swoich zawodników klub ustala następujące rodzaje nagród:
  – najlepszy zawodnik na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km),
  – najlepsza zawodniczka na krótkich i średnich dystansach(decyduje uzyskany czas na atestowanych dystansach 10, 15, i 21 km, kategoria ma zastosowanie w przypadku członkostwa minimum 3 zawodniczek),
  – najlepszy maratończyk (decyduje uzyskany czas na atestowanej trasie 42km),
  – za ukończenie pierwszego półmaratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,
  – za ukończenie pierwszego maratonu w barwach KB MCKiS Jaworzno,
  – najaktywniejszy zawodnik (decyduje ilość zaliczonych biegów w sezonie).
 2. Nagroda ma formę pamiątki- pucharu lub statuetki, a okresem za który dokonuje się podsumowania jest styczeń-grudzień każdego roku.
 3. Nagrody są wręczane podczas zebrania sekcji na zakończenie sezonu biegowego w miesiącu grudzień.

VII. Rezygnacja z członkostwa

 1. Zawodnik sekcji może zrezygnować z członkostwa w KB MCKiS Jaworzno w każdej chwili bez podania przyczyny. Obowiązkiem każdego zawodnika jest wówczas poinformowanie kierownika DSS oraz zdanie przydzielonego klubowego sprzętu sportowego.
 2. Klub może zrezygnować z zawodnika w każdej chwili jeśli w sposób uporczywy, mimo upomnienia nie będzie realizował postanowień niniejszego regulaminu. Obowiązkiem zawodnika jest w takim przypadku zdanie przydzielonego sprzętu sportowego.

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane dołączeniem do Klubu Biegacza MCKiS i wspólnymi wyjazdami na imprezy biegowe zapraszamy do kontaktu:

tel.: 668425147
adresy e-mail: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl, kb.mckis@gmail.com

Bieżące informacje z działności sekcji można śledzić także na stronie: http://kb.mckis.jaw.pl
oraz na facebook’owym fanpage’u: https://www.facebook.com/kbmckis

Zapraszamy!

Najnowsze informacje Klubu Biegacza MCKiS

 • warsztaty_biegowe_z_Patrycją_Włodarczyk_plakat

Warsztaty biegowe – zapisy zamknięte !!!

26/03/2018|Klub biegacza, Rekreacja, Sport|

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie informuję, że zapisy na udział w warsztatach biegowych zostały zamknięte. Zainteresowanie treningami z mistrzynią było na tyle duże, że limit zgłoszeń został osiągnięty w zaledwie kilkanaście minut. Przypominamy o [...]

Relacje video z wybranych imprez biegowych MCKiS Jaworzno

Sekcje sportowe MCKiS Jaworzno