Patriotyczny Bieg Crossowy2018-10-22T12:37:38+00:00

Project Description

Patriotyczny Bieg Crossowy

Biegi to kolejna dyscyplina sportu, która w wymiarze amatorskim bije rekordy popularności w naszym kraju, a organizowane imprezy są oblegane przez fanów joggingu. Nie inaczej jest w samym Jaworznie, dlatego – wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu biegaczy – do bogatego kalendarza wydarzeń sportowych, dołączyło kolejne!

Patriotyczny Bieg Crossowy to jedna pętla o długości 10 km, poprowadzona drogami szutrowymi przez ciekawy krajobrazowo teren, pomiędzy zbiornikiem wodnym „OWR Sosina” a osiedlem Ciężkowice. Start i meta zawodów zlokalizowane są przy najpopularniejszym zbiorniku wodnym w Jaworznie, a każdy startujący może liczyć na pełną informatyczną obsługę zgłoszeń i wyników biegu.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 2. Patriotycznym Biegu Crossowym (lub jej przedstawiciel ustawowy), występująca jako Uczestnik.

Pełna nazwa imprezy: 2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul.Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
e-mail: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

13 październik 2018 r.

 • 8.00 – otwarcie biura zawodów
 • 9.30 – zamknięcie biura zawodów
 • 9.55 – powitanie zawodników na linii startu
 • 10.00 – start
 • ok. 13.00 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu

TRASA

 • trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi;
 • na trasie biegu znajdują się m.in. piach, korzenie drzew, kamienie itp.;
 • na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją;
 • zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu;
 • wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji;
 • zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie;
 • zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych;
 • trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, dlatego na trasie biegu należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.

KLASYFIKACJE

 • generalna kobiet
 • generalna mężczyzn

POMIAR CZASU

Elektroniczny – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek
zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe
 • kobiety – klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • 2. Patriotyczny Bieg Crossowy w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018 to impreza ogólnodostępna, nieodpłatna;
 • w 2. Patriotycznym Biegu Crossowym w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 10 km Jaworzno 2018 organizator wprowadza limit startujących – 250 zawodników;
 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia;
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
 • uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci;
 • przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 13.10, podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa;
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
 • uczestnik (lub jego przedstawiciel ustawowy) wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

ZGŁOSZENIA

 • organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy;
 • zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 27 sierpnia do 8 października poprzez strony: www.mckis.jaw.pl lub www.timing4u.pl;
 • w przypadku osiągnięcia przed 8 października wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy nie wszyscy zawodnicy zapisani drogą internetową zgłoszą się do biura zawodów;
 • wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl oraz www.timing4u.pl;
 • każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Trasa biegu

Patriotyczny Bieg Crossowy to jedna pętla o długości 10 km, poprowadzona drogami szutrowymi przez ciekawy krajobrazowo teren, pomiędzy zbiornikiem wodnym „OWR Sosina” a osiedlem Ciężkowice. Start i meta zawodów zlokalizowane są przy najpopularniejszym zbiorniku wodnym w Jaworznie.

bieg-crossowy-mapa-trasy

Patriotyczny Bieg Crossowy

Wyniki:

2017 2018

Aktualności

 • patriotyczny-bieg-crossowy-start

II Patriotyczny Bieg Crossowy – podsumowanie

13/10/2018|Bieg crossowy, Sport, Wydarzenia|

W sobotę 13 października odbyła się druga edycja Patriotycznego Biegu Crossowego w Rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Baza biegu zlokalizowana była na terenie OWR Sosina, a wymagająca 10 kilometrowa trasa prowadziła szutrowymi oraz leśnymi [...]

 • biegająca-dziewczyna

Patriotyczne Grand Prix

09/04/2018|Bieg crossowy, Rekreacja, Sport, Wydarzenia, Z miasta|

Trzy biegi przełajowe organizowane z okazji rocznic ważnych dla naszego kraju wydarzeń wejdą w skład tegorocznego Jaworznickiego Grand Prix Biegów Patriotycznych organizowanego przez Stowarzyszenie Jaworznicka Inicjatywa Narodowa. W tym roku [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno