Triathlon Stalowy Sokół2018-11-15T12:25:03+00:00

Project Description

TAURON Triathlon „Stalowy Sokół”

Jaworznicki Triathlon „Stalowy Sokół” jest jedną z największych imprez triathlonowych na południu Polski. Impreza cieszy się niesłabnącą popularnością wśród zawodników z powodu świetnej organizacji, malowniczej lokalizacji i specyficznego klimatu zawodów, które są mocno cenione przez startujących. Nie dziwi więc fakt, że przewidziany limit zawodników wyczerpuje się na długo przed imprezą.

Na starcie jaworznickiej imprezy stają nie tylko liczący się zawodnicy tej dyscypliny w Polsce, między innymi uczestnicy największej imprezy tego typu na świecie – IRONMAN – będącej długodystansową wersją triathlonu, ale też wielu amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych, chcących sprawdzić swoje możliwości, w tej niezwykle wymagającej dyscyplinie.

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. W tym terenie zawodnicy mają do pokonania trasę składająca się z 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy na rowerze i 3 kilometrów biegu crossowego.

Od kilku lat stałym partnerem Jaworznickiego Triathlonu „Stalowy Sokół” jest firma TAURON.

Regulaminy imprezy

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul.Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
e-mail: pawel.wrobel@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

25 sierpnia 2018 r.

 • 08:30 do 10:00 – weryfikacja zawodników:
  – wydawanie numerów startowych, czepków,
  – wydawanie chipów,
  – wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego,
  – podczas weryfikacji obowiązuje okazanie dokumentu tożsamości do udokumentowania daty urodzenia;

 • 10:00 – 10:45 – wprowadzenie rowerów do boksów rowerowych, kontrola techniczna;

 • 11:00 – START (3 serie – godz. 11.00, 12.00 i 13.00 kategoriami);

 • ok. 14:30 – dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów.

TRASA

 • Pływanie – 400 metrów, start z brzegu do nawrotu i z powrotem, spodziewana temperatura wody ok. 21 stopni C
 • Rower – 10 kilometrów po drogach szutrowych i leśnych (dopuszczony każdy rodzaj roweru), obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego
 • Bieg – 3 kilometry biegu crossowego

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
  M16 16-19 lat (2002-1999) K16 16-29 lat (2002-1999)
  M20 20-29 lat (1998-1989) K30 20-29 lat (1998-1989)
  M30 30-39 lat (1988-1979) K30 30-39 lat (1988-1979)
  M40 40-49 lat (1978-1969) K40 40-49 lat (1978-1969)
  M50 50 lat i więcej (rocznik 1968 i starsi) K50 50 lat i więcej (1968 i starsze)
 • Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu
  Każdy niepełnosprawny, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  Organizator nie dopuszcza do startu wózków.
 • Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna – kobiet i mężczyzn – organizator dopuszcza tylko osoby z udokumentowanym zameldowaniem – dowód osobisty lub prawo jazdy.

POMIAR CZASU

W Triathlonie „Stalowy Sokół” pomiar czasu i ustalenie kolejności będą prowadzone przy użyciu systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji chipa. Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

NAGRODY

Triathlon „Stalowy Sokół”:

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 700 PLN, 600 PLN, 500 PLN
 • kobiety – klasyfikacja generalna- miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 600 PLN, 500 PLN, 400 PLN
 • w kategoriach wiekowych M – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 500 PLN, 400 PLN, 300 PLN
 • w kategoriach wiekowych K – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 400 PLN, 300 PLN, 200 PLN
 • w kategorii mieszkańców Jaworzna OPEN – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 400 PLN, 300 PLN, 200 PLN + puchary

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

Przy mniejszej ilości uczestników w kategorii (mniej niż 5) organizator ma prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.

Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych: koszulkę, medal, wodę na mecie, ciepły posiłek, profesjonalną obsługę elektroniczną mierzenia czasu wraz z informacją SMS na podany telefon o uzyskanym wyniku.

Wyniki, certyfikat ukończenia oraz zdjęcia dostępne będą na stronach www.mckis.jaw.pl oraz www.datasport.pl.

ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

 • Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach (dostępna również na stronie internetowej Organizatora).

 • Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.

 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora.

 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył oraz ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

 • Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z odpowiednim identyfikatorem.

 • Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze zawodów.

 • Zawody odbędą się według przepisów PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu.

 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Elektroniczny panel zgłoszeń jest do dyspozycji zawodników od 5 marca 2018 r.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, poprzez formularz dostępny na stronach www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl, najpóźniej do 17 sierpnia 2018 r.
 • Aby zgłoszenie było uznane za pełne, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej, w kwocie 60 zł, na konto organizatora:
  70 1240 1356 1111 0010 5619 4312. Dane do przelewu: Miejskie Centrum Kultury i Sportu, ul.Krakowska 8, 43-600 Jaworzno. Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia i opłacili opłatę startową.
 • W przypadku osiągnięcia przed 17 sierpnia 2018 r. limitu 250 uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • W dniu zawodów będzie możliwość zgłoszenia, ale tylko w miarę wolnych miejsc, do max liczby 250 zawodników. Opłata startowa wpłacana w dniu imprezy wynosi 80 złotych.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl i www.datasport.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
 4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu www.DataSport.pl.
 6. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKIS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres wynikający z treści zgody na wykorzystanie wizerunku.
 9. Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 12. Dane przetwarzane mogą byś w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

Trasa triathlonu

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. W tym terenie zawodnicy mają do pokonania trasę składająca się z 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy na rowerze i 3 kilometrów biegu crossowego.

Strefa zmian:

triathlon-strefa-zmian

Trasa pływania:

triathlon-trasa-pływanie

Trasa rowerowa:

triathlon-trasa-rowerowa triathlon-trasa-rowerowa

Trasa biegowa:triathlon-trasa-biegowa

Pakiet startowy

Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych, profesjonalną obsługę elektroniczną mierzenia czasu wraz z informacją SMS na o uzyskanym wyniku. Dyplom ukończenia zawodów będzie możliwy do pobrania po zakończeniu imprezy na stronie www.datasport.pl.
Po ukończeniu zawodów każdy zawodnik otrzyma dodatkowo wodę mineralną na mecie oraz ciepły posiłek.

Pamiątkowy medal

triathlon stalowy sokół - medal

Koszulka techniczna

triathlon stalowy sokół - koszulka

Dyplom

triathlon stalowy sokół - dyplom

Wyniki
Triathlonu „Stalowy Sokół”:

2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018

Aktualności

Relacje video

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno