Triathlon Stalowy Sokół2019-02-13T12:09:52+00:00

Project Description

TAURON Triathlon „Stalowy Sokół”

Jaworznicki Triathlon „Stalowy Sokół” jest jedną z największych imprez triathlonowych na południu Polski. Impreza cieszy się niesłabnącą popularnością wśród zawodników z powodu świetnej organizacji, malowniczej lokalizacji i specyficznego klimatu zawodów, które są mocno cenione przez startujących. Nie dziwi więc fakt, że przewidziany limit zawodników wyczerpuje się na długo przed imprezą.

Na starcie jaworznickiej imprezy stają nie tylko liczący się zawodnicy tej dyscypliny w Polsce, między innymi uczestnicy największej imprezy tego typu na świecie – IRONMAN – będącej długodystansową wersją triathlonu, ale też wielu amatorów niezrzeszonych w klubach sportowych, chcących sprawdzić swoje możliwości, w tej niezwykle wymagającej dyscyplinie.

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. W tym terenie zawodnicy mają do pokonania trasę składająca się z 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy na rowerze i 3 kilometrów biegu crossowego.

Od kilku lat stałym partnerem Jaworznickiego Triathlonu „Stalowy Sokół” jest firma TAURON.

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Grand Prix Jaworzna w Szachach lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaw.pl

Kontakt:
e-mail: pawel.wrobel@mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

Zawody odbędą się w sobotę – 24 sierpnia 2019 roku.

Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Sosina” w Jaworznie, dzielnica Jaworzno-Szczakowa, przy ul. Bukowskiej (teren pola namiotowego).

Harmonogram:

 • 08:30 do 10:00 – Biuro Zawodów:
  • weryfikacja zawodników
  • wydawanie numerów startowych i czepków
  • wydawanie chipów
  • wydawanie identyfikatorów uprawniających do wstępu do parku rowerowego
   Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości w celu udokumentowania daty urodzenia
 • 10:00 – 10:45 – wprowadzenie rowerów do boksów rowerowych, kontrola techniczna
 • 11:00 – START ZAWODNIKÓW (3 serie – godz. 11.00, 12.00 i 13.00, kategoriami, szczegółowy plan startów zostanie podany w dniu imprezy, po zamknięciu listy zgłoszeń)
 • ok. 14:30 – dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów

TRASA

 • Pływanie400 metrów, start z brzegu do nawrotu i z powrotem, spodziewana temperatura wody ok. 21 stopni C
 • Rower10 kilometrów po drogach szutrowych i leśnych (dopuszczony każdy rodzaj roweru), obowiązkowe posiadanie kasku rowerowego
 • Bieg3 kilometry biegu crossowego

KLASYFIKACJE

 • Generalna mężczyzn (miejsca I-III)
 • Generalna kobiet (miejsca I-III)
 • Wiekowe (miejsca I-III):
  M16 16-19 lat (2003-2000) K16 16-29 lat (2003-2000)
  M20 20-29 lat (1999-1990) K30 20-29 lat (1999-1990)
  M30 30-39 lat (1989-1980) K30 30-39 lat (1989-1980)
  M40 40-49 lat (1979-1970) K40 40-49 lat (1979-1970)
  M50 50 lat i więcej (rocznik 1969 i starsi) K50 50 lat i więcej (1969 i starsze)

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategorii wiekowej

 • Mieszkańcy Jaworzna (tylko udokumentowane zameldowanie – dowód osobisty, prawo jazdy):
  • mężczyźni (miejsca I-III)
  • kobiety (miejsca I-III)

POMIAR CZASU

Podczas imprezy stosowany będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą systemu chipowego.

Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów i musi zostać umieszczony na nodze. Po przekroczeniu mety zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do biura zawodów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

NAGRODY

Nagrody pieniężne:

 • mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 700 PLN, 600 PLN, 500 PLN
 • kobiety – klasyfikacja generalna- miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 600 PLN, 500 PLN, 400 PLN
 • w kategoriach wiekowych M – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 500 PLN, 400 PLN, 300 PLN
 • w kategoriach wiekowych K – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 400 PLN, 300 PLN, 200 PLN
 • w kategorii mieszkańców Jaworzna OPEN – miejsca I-III – nagroda pieniężna w kwocie: 400 PLN, 300 PLN, 200 PLN + puchary

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

Jeżeli w danej kategorii wystartuje mniej niż 6 zawodników wysokość nagrody będzie zmniejszona o 50 %.

Każdy uczestnik imprezy otrzyma: medal, koszulkę oraz dyplom (do pobrania ze strony internetowej).

ZASADY UCZESTNICTWA W TRIATHLONIE

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest na stronie internetowej Organizatora).
 • Każdy zawodnik musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów.
  W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od Organizatora.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy z odpowiednim identyfikatorem.
 • Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zawody odbędą się według przepisów PZTri i ustaleń niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Organizator ustala limit zawodników na 250 osób.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 marca do 18 sierpnia 2019 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl.
 • Warunkiem startu w zawodach jest przelanie opłaty startowej w wysokości 60 złotych na konto Organizatora:
  Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
  nr konta: 70 1240 1356 1111 0010 5619 431
 • Za kompletne uważa się tylko zgłoszenia z poprawnie wypełnionym formularzem elektronicznym i sfinalizowaną opłata startową!
 • Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy w terminie dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
 • Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń panel rejestracji zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów. Opłata startowa w takim przypadku będzie wynosiła 80 zł.

OPŁATY STARTOWE

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 60 złotych.
 • Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby potrzebujące faktury są zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i podać wymagane dane. Faktura zostanie przesłana pocztą.
  Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.
 • Opłata startowa wpłacana w dniu imprezy wynosi 80 złotych.

LIMIT UCZESTNIKÓW

Organizator ustala limit uczestników triathlonu na 250 osób – na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego opłacą opłatę startową. Każdy zawodnik ma obowiązek po zgłoszeniu się i opłaceniu wpisowego sprawdzić czy jego nazwisko znajduje się na liście zgłoszonych. W dniu imprezy organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 • Za rzeczy zaginione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i sędziego głównego.
 • Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych oraz profesjonalną obsługę elektronicznego pomiaru czasu wraz z informacją SMS, na podany numer telefonu, o uzyskanym wyniku.
 • Wyniki zawodów, certyfikat ukończenia oraz zdjęcia z imprezy dostępne będą na stronach www.mckis.jaw.pl oraz www.datasport.pl.

ZAKWATEROWANIE

 • Obiekty noclegowe na terenie OWR „Sosina”:
  • Hotel „Gościniec – Wodnik” – tel. (032) 44 20 888
 • Obiekty noclegowe na terenie Jaworzna (w odległości ok. 7 km od „Sosiny”)
  • „Aqua” Hotel – tel. (0-32) 623 62 52
  • Hotel „Dalia” – tel. (032) 752 57 57
  • Hotel „Brojan” – tel. (032) 752 11 11
  • Hotel „Pańska Góra” – tel. (032) 615 01 50

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.
 4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu www.DataSport.pl.
 6. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu www.DataSport.pl. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez MCKIS, ponieważ w tym zakresie DataSport jest odrębnym administratorem państwa danych.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację imprez sportowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały uzyskane. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres wynikający z treści zgody na wykorzystanie wizerunku.
 9. Nadto, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującym prawem macie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nadto mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych i uzyskania kopii, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych.
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 12. Dane przetwarzane mogą byś w sposób zautomatyzowany oraz poddane profilowaniu, z uwagi na wyniki uzyskiwane podczas zawodów sportowych.

Panel zapisów do 13. TAURON Triathlonu „Stalowy Sokół” udostępniony zostanie 1 marca 2019 r.

Już teraz zachęcamy do rezerwowania terminu i udziału w imprezie!! 🙂


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Trasa triathlonu

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. W tym terenie zawodnicy mają do pokonania trasę składająca się z 400 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy na rowerze i 3 kilometrów biegu crossowego.

Strefa zmian:

triathlon-strefa-zmian

Trasa pływania:

triathlon-trasa-pływanie

Trasa rowerowa:

triathlon-trasa-rowerowa triathlon-trasa-rowerowa

Trasa biegowa:triathlon-trasa-biegowa

Pakiet startowy

Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma komplet materiałów startowych, profesjonalną obsługę elektroniczną mierzenia czasu wraz z informacją SMS na podany numer telefonu o uzyskanym wyniku. Dyplom ukończenia zawodów będzie możliwy do pobrania po zakończeniu imprezy na stronie www.datasport.pl.

Pamiątkowy medal

Koszulka techniczna

Dyplom

Wyniki
Triathlonu „Stalowy Sokół”:

2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018  

Aktualności

Relacje video

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno