Każda pora roku jest dobra, aby zadbać o formę. A do tego najlepszy jest Nordic Walking. Zapraszamy na 3 dniowy trening Nordic Walking. Każdego dnia zaplanowana jest inna trasa.

Daty treningów: 13, 14, 15 października godz. 16.30.

Zapisy: do 9.10.2020 w DK Szczakowa ul.Jagielońska 3 lub tel. 32 617 75 38

Miejsce spotkania: Dom Kultury w Szczakowej ul. Jagiellońska 3.

Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

Zapraszamy.

REGULAMIN
Maraton – Nordic Walking

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8

Kontakt: Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej ( tel.32-617-75-38 )

Miejsce i termin:
13.10.2020r. Godzina 16.30 – JAWORZNO – Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej ul. Jagiellońska 3

14.10.2020r. Godzina 16.30 – JAWORZNO – Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej ul. Jagiellońska 3

15.10.2020r. Godzina 16.30 – JAWORZNO – Dom Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej ul. Jagiellońska 3

TRASY RAJDU

13.10.2020 dystans ok. 7 km
Dom Kultury w Szczakowej im Z. Krudzielskiego- Park Gródek

14.10.2020 dystans ok. 9 km
Dom Kultury w Szczakowej im Z. Krudzielskiego- Geosfera

15.10.2020 dystans ok. 13 km
Dom Kultury w Szczakowej im Z. Krudzielskiego- Zalew Sosina

Maraton nie ma charakteru wyścigu sportowego, ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Odbywa się w części przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Razem z uczestnikami trasę pokona instruktor nordic walking. Każdy uczestnik Maratonu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W zawodach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
 3. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie.
 4. Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. Złożenie podpisu na liście startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w maratonie na własną odpowiedzialność.
 5. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
 7. Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 9. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym .
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie maratonu wynikające z winy uczestników, naruszenie zapisów niniejszego regulaminu oraz niestosowne zachowanie może skutkować wykluczeniem danej osoby z treningu.
 11. Dla startujących zawodników przygotowane będą i wręczane na mecie ostatniego dnia maratonu upominki.
 12. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu maratonu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 20 osób.
 • Zgłoszenie należy zgłaszać osobiście w Domu Kultury w Szczakowej im Z. Krudzielskiego (w godzinach otwarcia obiektu – do piątku 09 października).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 2. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 617 75 38.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

Plakat maraton nordic walking