Project Description

Projekt dekaTON

dekaTON to cykl koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, które odbywają się na scenie Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Jaworznie – Szczakowej.

Założeniem projektu jest uatrakcyjnienie dzielnicy Szczakowa poprzez stworzenie przyjaznej, kameralnej przestrzeni dla fanów dobrych brzmień, nadanie dziewięćdziesięcioletniemu budynkowi domu kultury nowego charakteru, ożywienie i przeorganizowanie jego wnętrza, tak by klimat sprzyjał dobrej atmosferze i fantastycznej zabawie.

Pod szyldem dekaTON’u grają przedstawiciele rozmaitych gatunków muzycznych, dlatego osoby nastawione na różne style i w różnym wieku będą mieć dużą możliwość wyboru ulubionego wykonawcy. Dodatkowo podczas koncertów widzowie mogą przedstawić propozycję koncertu, który chcieliby zobaczyć i usłyszeć w Szczakowej. Każda sugestia będzie brana pod uwagę podczas tworzenia line-upu na kolejne edycje dekaTON’u.

I edycja dekaTON’u

Wszystkie koncerty, które dotąd odbyły się w ramach dekaTON’u 2019 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Artyści zaprezentowali wysoki poziom występów i nawiązali świetny kontakt z publiką. Były śpiewy i tańce a po występach nie zabrakło wspólnych zdjęć i rozdawania autografów.

Jako pierwszy na scenie DK Szczakowa zaprezentował się Dr Misio z Arkiem Jakubikiem na czele. Zespół podarował widzom solidną dawkę żywiołowego rocka a frontman wciągnął ich w swój muzyczny świat. Rozentuzjazmowana publiczność nie chciała wypuścić artystów ze sceny i została nagrodzona kilkoma bisami.

Drugą gwiazdą dekaTON’u była Daria Zawiałow. Publiczność usłyszała dobrze znane utwory z pierwszej płyty “A kysz!”, ale również nowości z albumu “Helsinki”. Muzykom udało się stworzyć w klimatycznej sali Domu Kultury niezwykłą atmosferę. Jaworznianie fantastycznie się bawili, a profesjonalne wykony zostały przyjęte z serdecznością.

Marcowy koncert to był występ ze specjalną dedykacją dla pań. Ponieważ 8 marca obchodzony był Dzień Kobiet, MCKiS zaprosił tancerza i piosenkarza włoskiego pochodzenia, Stefano Terrazzino. Koncert był strzałem w dziesiątkę. Artysta za sprawą największych włoskich przebojów, zabrał publiczność w podróż na gorące południe Europy, zapraszał do wspólnego śpiewania i tańczenia. Nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać!

Pierwszą edycję cyklu dekaTON zakończył występ grupy Mikromusic. W Szczakowej usłyszeć można było mieszankę jazzu, rocka, trip hopu, muzyki elektronicznej a nawet słowiańskiego folku. Był to bardzo klimatyczny i piękny koncert a frekwencja na sali rekordowa. Wokalistka, Natalia Grosiak, prezentuje nie tylko świetny warsztat wokalny, ale również nawiązuje rewelacyjny kontakt z publiką. Opowiadane przez nią anegdoty sprawiły, że wśród widzów zapanowała luźna i swojska atmosfera.

Regulamin cyklu imprez pn. “dekaTON”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują podczas wszystkich imprez, organizowanych w ramach cyklu pn. “dekaTON”, zwanych dalej „Imprezami”.
 2. Organizatorem cyklu imprez pn. “dekaTON” jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Krakowskiej 8, 43-600 Jaworzno, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Jaworzna pod nr 3; REGON 276709799; NIP 632-17-89-678, zwane dalej “Organizatorem”.
 3. Imprezy odbywać się będą w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej, ul. Jagiellońska 3, zwanym dalej “Terenem Imprezy”.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej “Uczestnikami”, które będą przebywać na Terenie Imprezy i będą brały udział w Imprezie.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, a także zasady przebywania na Terenie Imprezy oraz warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  a) sposób organizacji Imprezy;
  b) obowiązki Uczestników Imprezy;
  c) warunki uczestnictwa w Imprezie;
  d) uprawnienia Uczestników Imprezy;
  e) zasady odpowiedzialności Uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem.
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl oraz na Terenie Imprezy.
 7. Regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz Uczestnik, a w przypadku osoby małoletniej – jej przedstawiciel ustawowy, występujący jako Uczestnik.
 8. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację Regulaminu i zawartych w nim warunków oraz zawarcie umowy.

§ 2
Sposób organizacji Imprezy

 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator.
 2. Impreza jest biletowana i dostępna jedynie dla Uczestników posiadających ważny bilet lub zaproszenie. Osoby małoletnie – do 13 roku życia – mogą przebywać na Terenie Imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Ilość dostępnych na Imprezie miejsc jest ograniczona.
 4. Organizator dopuszcza sprzedaż i spożywanie alkoholu w wyznaczonych miejscach.

§3
Obowiązki Uczestników Imprezy

Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest:
a) przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu;
b) przestrzegać zapisów regulaminu Terenu Imprezy;
c) przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasad bezpieczeństwa i p.poż;
d) nie zakłócać porządku publicznego;
e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników obecnych na Imprezie;
f) przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności;
g) stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe i Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów do wykonywania poleceń tych służb.

§4
Warunki uczestnictwa w Imprezie

 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę Uczestnikowi:
  a) odmawiającemu poddania się czynnościom zapewniającym bezpieczeństwo Imprezy, przeprowadzanym przez służby porządkowe;
  b) znajdującemu się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  c) zachowującemu się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającemu zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  d) małoletniemu do 13 roku życia, nie będącemu pod opieką osoby pełnoletniej – takie osoby nie mogą pozostawać na terenie Strefy Kibica bez opieki.
 2. Podczas przebywania na Terenie Imprezy zabrania się w szczególności:
  a) wnoszenia i posiadania własnych napojów alkoholowych;
  b) wnoszenia, posiadania i zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
  c) wnoszenia opakowań szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów;
  d) rzucania jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Imprezy;
  e) zaśmiecania oraz niszczenia infrastruktury Terenu Imprezy;
  f) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych Uczestników Imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie jakiegokolwiek przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników.

§5
Uprawnienia Uczestnika Imprezy

Uczestnik Imprezy ma prawo:
a) przebywać na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia Terenu Imprezy przez Organizatora do czasu jego zamknięcia;
b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym Regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników Imprezy.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Imprezy zakłócający porządek publiczny lub zachowujący się niezgodnie z Regulaminem mogą być usunięci z Terenu Imprezy.
 2. Osobom usuniętym z Imprezy nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu, ani żadnych innych kosztów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację Imprezy przy zachowaniu pełnych norm bezpieczeństwa, a także zdarzeń których Organizator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi Imprezy będzie przysługiwało prawo do otrzymania od Organizatora zwrotu kosztów biletu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika na Terenie Imprezy.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKiS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 8. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

Regulamin do pobrania TU

Galeria

Dr Misio

Daria Zawiałow

Mikromusic


Aktualności

 • dekaton-publiczność

dekaTON powróci!

25/04/2019|dekaTON, Kultura, Puls Jaworzna, Wydarzenia|

Koncert zespołu Mikromusic zakończył pierwszą edycję nowego cyklu muzycznego dekaTON w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego. Od stycznia do kwietnia jaworznianie wzięli udział w czterech, zorganizowanych przez Miejskie Centrum Kultury [...]

 • zespół-mkromusic

Dużo zależy od publiki

19/04/2019|dekaTON, Kultura, MCKiS, Puls Jaworzna|

Zespół Mikromusic zagrał 6 kwietnia fantastyczny koncert w ramach cyklu dekaTON. Po występie rozmawialiśmy z wokalistką i współzałożycielką zespołu, Natalią Grosiak. Publiczność wyszła z koncertu zachwycona. Jak się grało w [...]

 • mikromusic-na-scenie-domu-kultury

Pełna sala na Mikromusic!

08/04/2019|dekaTON, Dom Kultury, Kultura, MCKiS, Wydarzenia|

Wyprzedane bilety i mnóstwo dobrej muzyki - tak można podsumować sobotni wieczór w Domu Kultury. Zespół Mikromusic, który jako ostatni zaprezentował się w pierwszej edycji cyklu dekaTON zapewnił dziewięćdziesiąt minut [...]

 • dr-misio
 • daria-zawiałow
 • stefano-terrazzino

DekaTON: Czas na Mikromusic!

02/04/2019|dekaTON, Kultura, Puls Jaworzna, Wydarzenia|

Przed nami czwarty już koncert w ramach cyklu dekaTON. W sobotę, 6 kwietnia, na deskach sceny w szczakowskim Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego wystąpi grupa Mikromusic. Koncert zapowiada się niezwykle [...]

Relacje video