Project Description

Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Informujemy zespoły uczestniczące w rozgrywkach Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o zakończeniu rozgrywek sezonu 2019/2020 bez wyłonienia mistrza JALPS. Zbyt długa przerwa w rozgrywkach oraz trudna sytuacja epidemiczna panująca szczególnie w naszym województwie powodują, że wznowienie rozgrywek niosłoby niepotrzebne ryzyko dla zespołów w nich uczestniczących. Dziękujemy za sportową rywalizację i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji JALPS.

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 15 (piętnastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny
   u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 7. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 13. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 14. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 15. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 16. W przypadku, gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 17. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.

§ 2 System Rozgrywek

W sezonie 2019/2020 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
 2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1- 8, 2- 7, 3- 6, 4- 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Drużyna z miejsca 9 kończy rozgrywki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 4. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 6. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 800 zł)
  • Nagrody rzeczowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody zostaną wydane kierownikowi zwycięskiego zespołu, który dokonał zgłoszenia swojej drużyny do ligi w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących w skład zespołu. W przypadku nieobecności kierownika, nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.
 7. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2019/2020

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
17 listopada 2019 (godz.17.00) PWK Junior- Wykiwani 0:3
17 listopada 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK – Volleybeer 1:3
24 listopada 2019 (godz.17.00) BCC – Amatorzy 3:0
24 listopada 2019(30 min. po meczu nr 1) Tauron Wydobycie – Aqua 3:0
1 grudnia 2019 (godz.15.00) PWK – Wykiwani 3:1
1 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK Junior – Amatorzy 2:3
1 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 2) Riser – Aqua 3:0
8 grudnia 2019 (godz.16.00) BCC – Tauron Wydobycie 0:3
8 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 1) Riser – Volleybeer 3:0
12 stycznia 2020 (godz.15.00) PWK Junior – Tauron Wydobycie 0:3
12 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Wykiwani 0:3
19 stycznia 2020 (godz.16.00) PWK – Amatorzy 3:0
19 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Aqua – Volleybeer 1:3
26 stycznia 2020 (godz.15.00) PWK Junior – Riser 0:3
26 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Wykiwani – Tauron Wydobycie 2:3
26 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 2) PWK – Aqua 1:3
2 lutego 2020 (godz.15.30) Amatorzy – Tauron Wydobycie 0:3
2 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) BCC – Volleybeer 1:3
2 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 2) Riser – BCC 3:0
9 lutego 2020 (godz.16.00) PWK – Tauron Wydobycie 2:3
9 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) Riser – Wykiwani 3:0
23 lutego 2020 (godz.16.00) BCC – Aqua 1:3
23 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Riser 0:3
1 marca 2020 (godz. 15.00) Volleybeer – PWK Junior 0:3
1 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) PWK – BCC 3:1
1 marca 2020 (30 min. po meczu nr 2) Riser – Tauron Wydobycie 2:3
8 marca 2020 (godz.16.00) PWK Junior – Aqua 0:3
15 marca 2020 (30 min. po meczu nr 2) Volleybeer -Wykiwani odwołane
15 marca 2020 (godz.16.00) PWK – Riser odwołane
15 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) PWK Junior – BCC odwołane
22 marca 2020 (godz.16.00) Aqua – Wykiwani odwołane
22 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Volleybeer odwołane
29 marca 2020 (godz.16.00) PWK – PWK Junior odwołane
29 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) BCC – Wykiwani odwołane
5 kwietnia 2020 (godz. 16.00) Tauron – Volleybeer odwołane
5 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Aqua – Amatorzy odwołane

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
19 kwietnia 2020 (godz.16.00) 1-8 odwołane
19 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) 2-7 odwołane
26 kwietnia 2020 (godz.16.00) 3-6 odwołane
26 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) 4-5 odwołane
10 maja 2020 (godz.16.00) – półfinał (1-8) – (4-5) odwołane
10 maja 2020 (30 min. po meczu nr 1) – półfinał (2-7) – (3-6) odwołane
17 maja 2020 (godz.16.00) – mecz o 3. miejsce   odwołane
17 maja 2020 (30 min. po meczu nr 1) – mecz o mistrzostwo ligi   odwołane

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2019/2020

Miejsce Drużyna Spotkania Punkty Sety Małe punkty
1 Riser Volley Team Jaworzno 7 19 20:3 559:399
2 Tauron Wydobycie 7 18 21:6 611:511
3 PWK Team Sosnowiec 6 13 15:9 572:505
4 Jan Olbracht Volleybeer Katowice 5 9 9:9 350:399
5 Wykiwani 5 7 9:9 415:360
6 PWK Junior Team Sosnowiec 5 4 5:12 273:342
7 BCC 6 3 6:15 433:496
8 Aqua 5 3 5:13 349:428
9 Amatorzy 6 2 3:17 349:471

Aktualności z parkietów JALPS

 • jalps-riser

Zakończenie rozgrywek JALPS w sezonie 2019/2020

19/05/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

Przedłużająca się przerwa w rozgrywkach Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej oraz trudna ciągle sytuacja epidemiczna panująca szczególnie w naszym województwie doprowadziły do podjęcia decyzji o  zakończeniu rozgrywek sezonu 2019/2020 bez [...]

 • jalps 2020 - riser vs tauron

Zwycięstwo ekipy Aqua

12/03/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

W niedzielę 8 marca w ramach 12 kolejki JALPS rozegrano jedno spotkanie. O godzinie 16.00 na parkiecie pojawili się zawodnicy PWK Junior oraz Aqua. Faworytem tej potyczki była ekipa Aqua. [...]

 • komunikat

Harmonogram odwołanych imprez

11/03/2020|Dom Kultury, JALPS, Klub Gigant, Klub Kasztan, Klub Niko, Klub Pod Skałką, Klub Strażak, Klub szachowy, Lekkoatletyka, MCKiS, Sport, W dzielnicach, Wydarzenia|

Szanowni Państwo, poniżej podajemy szczegółową listę odwołanych/przeniesionych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Jednocześnie informujemy, że zwrot pieniędzy za zakupione bilety (BARANOVSKI i [...]

 • jalps 2020 - riser vs tauron

Masa emocji w pojedynku na szczycie JALPS

02/03/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

11. kolejka JALPS, rozgrywana 1 marca, zgodnie z oczekiwaniami przyniosła wiele emocji. Wśród trzech zaplanowanych spotkań była bowiem "siatkarska wojna" pomiędzy dwoma pierwszymi drużynami rozgrywek, które regularnie walczą co sezon [...]

 • jalps 2020

Informacje z parkietów JALPS

25/02/2020|JALPS, MCKiS, Sport|

Za nami 10. kolejka rozgrywek JALPS. W niedzielę - 23 lutego - rozegrano dwa spotkania, które przyniosły zmiany zarówno na szczycie, jak i na dnie tabeli. O godz. 16.00 na [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno