Project Description

Jaworznicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Rozgrywki w ramach JALPS zostały zapoczątkowane pod egidą MCKiS Jaworzno w 2014 r. i były odpowiedzią na duże zainteresowanie sformalizowaną forma rozgrywek wśród mieszkańców naszego miasta, kochających sport i wspólną rywalizację. Szybko okazało się jednak, że formuła ta ma także swoich zwolenników wśród siatkarzy-amatorów z miast ościennych i do ligi dołączyły zespoły z Sosnowca, Mysłowic i Katowic.

W składach zespołów, oprócz całkowitych amatorów, którzy w siatkówkę grają czysto rekreacyjnie, dla własnej satysfakcji, można znaleźć sporo byłych zawodowców, którzy przed laty reprezentowali barwy klubów, występujących na siatkarskich parkietach I, II i III ligi, w tym oczywiście w zespole MCKiS Jaworzno.

Wszystkich chętnych do gry w siatkówkę w ramach JALPS zapraszamy do wspólnej rywalizacji!!

Regulamin rozgrywek

§1 Warunki i Zasady Uczestnictwa

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 2. Rozgrywki organizowane są przy udziale środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta w Jaworznie.
 3. Uczestnikiem Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej zwanej dalej JALPS może być drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora.
 4. Drużyna ma prawo do zmiany nazwy w trakcie rozgrywek, o fakcie tym powinna zawiadomić organizatora JALPS na piśmie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach JALPS jest:
  1. pisemne zgłoszenie na specjalnym formularzu (karta zgłoszeniowa dostępna u organizatora) zawodników maksymalnie 15 (piętnastu), minimalnie 6 (sześciu) w terminie podanym przez organizatora;
  2. dodatkowych zawodników można zgłaszać do końca I rundy zasadniczej (formularz dostępny
   u organizatora);
  3. zawodnicy oraz kierownicy biorący udział w JALPS nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań oraz zadość uczynień w związku z kontuzjami i nieszczęśliwymi wypadkami podczas rozgrywek.
 6. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami FIVB wraz ze zmianami podanymi przez organizatora.
 7. W rozgrywkach JALPS mogą brać udział wyłącznie zawodnicy nieposiadający ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej lub Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej.
 8. Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.
 9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązuje się do występowania w jednakowych strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.
 10. Każda drużyna musi posiadać osobę odpowiedzialną za drużynę. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje i obowiązki:
  1. prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek JALPS w formie pisemnej,
  2. dopilnowania wszystkich formalności związanych z udziałem zespołu w rozgrywkach,
  3. odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
  4. zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem JALPS w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości,
  5. podpisała osobiście formularz zgłoszeniowy potwierdzając własnoręcznym podpisem wszystkie zawarte w nim treści.
 11. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w JALPS, w przypadku zgłoszenia zawodnika na kilku listach zgłoszeniowych, przynależność gracza do drużyny będzie traktowana za ważną w momencie gdzie zawodnik ten rozegra spotkanie w danej drużynie po raz pierwszy.
 12. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.
 13. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości nie mniejszej niż 6 osób, którzy zadeklarowali grę w określonej drużynie reprezentowanej przez daną osobę. W kolejnym sezonie nie obowiązuje przynależność do danej drużyny z poprzedniego sezonu, tym niemniej zabrania się procederu oddawania swojego miejsca w lidze z powodu nie przystąpienia drużyny do kolejnych edycji. Za drużynę do końca odpowiedzialny jest kierownik drużyny i jeśli nie zrzeknie się on praw do swojej drużyny u organizatora, będzie on traktowany, jako jedyna osoba, odpowiedzialna za dalsze losy drużyny.
 14. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier JALPS dostępny na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl i przekazany kierownikom zespołów.
 15. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn zobowiązani są do czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych.
 16. W przypadku, gdy w trakcie sezonu dojdzie do pomniejszenia liczby drużyn biorących udział w rozgrywkach, rozgrywki toczą się przy udziale mniejszej liczby drużyn do zakończenia sezonu.
 17. Zakończenie udziału drużyny, w trakcie sezonu, w rozgrywkach JALPS jest równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek Ligi.

§ 2 System Rozgrywek

W sezonie 2019/2020 rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Runda zasadnicza: system każdy z każdym- jeden mecz z każdą drużyną.
 2. Play-Off: system pucharowy według klucza 1- 8, 2- 7, 3- 6, 4- 5. Wygrani zagrają o miejsca 1-4, przegrani zajmą miejsca 5-8 uwzględniając pozycję po rundzie zasadniczej. Drużyna z miejsca 9 kończy rozgrywki. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek Play-Off w przypadku zmiany ilości drużyn w trakcie ligi.
 3. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB i PZPS do 3 wygranych setów.
 4. Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty) a przegrywający 0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów.
 6. Udział zespołu w rozgrywkach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

§ 3 Nagrody

 1. Organizator przewiduje puchary dla drużyn z miejsc I – IV.
  • Nagrody finansowe dla drużyn I – III (1 500 zł | 1 200 zł | 800 zł)
  • Nagrody rzeczowe dla drużyny z miejsca IV.
 2. Wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 3. Nagrody zostaną wydane kierownikowi zwycięskiego zespołu, który dokonał zgłoszenia swojej drużyny do ligi w imieniu wszystkich indywidualnych uczestników wchodzących w skład zespołu. W przypadku nieobecności kierownika, nagrody zostaną wydane kapitanowi zespołu.

Telefony kontaktowe:
Sędzia i opiekun JALPS – Jacek Sowatel. 32 618 17 55
Opiekun JALPS z ramienia MCKiS – Radosław Lemańskitel. 32 745 10 30 (wew.84),
mail: radoslaw.lemanski@mckis.jaw.pl

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane
 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.
 7. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.

Terminarz Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
SEZON 2019/2020

Wszystkie mecze rozgrywane są na Hali Sportowej MCKiS, przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (Osiedle Stałe)

RUNDA ZASADNICZA:

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
17 listopada 2019 (godz.17.00) PWK Junior- Wykiwani 0:3
17 listopada 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK – Volleybeer 1:3
24 listopada 2019 (godz.17.00) BCC – Amatorzy 3:0
24 listopada 2019(30 min. po meczu nr 1) Tauron Wydobycie – Aqua 3:0
1 grudnia 2019 (godz.15.00) PWK – Wykiwani 3:1
1 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 1) PWK Junior – Amatorzy 2:3
1 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 2) Riser – Aqua 3:0
8 grudnia 2019 (godz.16.00) BCC – Tauron Wydobycie 0:3
8 grudnia 2019 (30 min. po meczu nr 1) Riser – Volleybeer 3:0
12 stycznia 2020 (godz.15.00) PWK Junior – Tauron Wydobycie 0:3
12 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Wykiwani 0:3
19 stycznia 2020 (godz.16.00) PWK – Amatorzy 3:0
19 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Aqua – Volleybeer 1:3
26 stycznia 2020 (godz.15.00) PWK Junior – Riser 0:3
26 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Wykiwani – Tauron Wydobycie 2:3
26 stycznia 2020 (30 min. po meczu nr 2) PWK – Aqua 1:3
2 lutego 2020 (godz.15.30) Amatorzy – Tauron Wydobycie 0:3
2 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) BCC – Volleybeer 1:3
2 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 2) Riser – BCC 3:0
9 lutego 2020 (godz.16.00) PWK – Tauron Wydobycie 2:3
9 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) Riser – Wykiwani 3:0
23 lutego 2020 (godz.16.00) BCC – Aqua  
23 lutego 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Riser  
1 marca 2020 (godz. 15.00) Volleybeer – PWK Junior  
1 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) PWK – BCC  
1 marca 2020 (30 min. po meczu nr 2) Riser – Tauron Wydobycie  
8 marca 2020 (godz.16.00) PWK Junior – Aqua  
8 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) Volleybeer -Wykiwani  
15 marca 2020 (godz.16.00) PWK – Riser  
15 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) PWK Junior – BCC  
22 marca 2020 (godz.16.00) Aqua – Wykiwani  
22 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) Amatorzy – Volleybeer  
29 marca 2020 (godz.16.00) PWK – PWK Junior  
29 marca 2020 (30 min. po meczu nr 1) BCC – Wykiwani  
5 kwietnia 2020 (godz. 16.00) Tauron – Volleybeer  
5 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) Aqua – Amatorzy  

FAZA PLAY-OFF

TERMIN DRUŻYNY WYNIK
19 kwietnia 2020 (godz.16.00) 1-8  
19 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) 2-7  
26 kwietnia 2020 (godz.16.00) 3-6  
26 kwietnia 2020 (30 min. po meczu nr 1) 4-5  
10 maja 2020 (godz.16.00) – półfinał (1-8) – (4-5)  
10 maja 2020 (30 min. po meczu nr 1) – półfinał (2-7) – (3-6)  
17 maja 2020 (godz.16.00) – mecz o 3. miejsce    
17 maja 2020 (30 min. po meczu nr 1) – mecz o mistrzostwo ligi    

TABELA
Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
sezon 2019/2020

Miejsce Drużyna Spotkania Punkty Sety Małe punkty
1 Tauron Wydobycie 6 16 18:4 507:402
2 Riser Volley Team Jaworzno 5 15 15:0 375:252
3 PWK Team Sosnowiec 5 10 12:8 475:422
4 Jan Olbracht Volleybeer Katowice 4 9 9:6 350:324
5 Wykiwani 5 7 9:9 415:360
6 BCC 4 3 4:9 264:302
7 Amatorzy 5 2 3:14 306:396
8 PWK Junior Team Sosnowiec 4 1 2:12 198:342
9 Aqua 4 0 2:12 252:342

Aktualności z parkietów JALPS

Zgłoszenia JALPS

09/09/2019|JALPS, MCKiS, Siatkówka, Sport|

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie informuje, że organizuje kolejną edycję Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ta sportowa inicjatywa jest skierowana do wszystkich sympatyków tego wspaniałego sportu. Zapraszamy do [...]

 • riser-vs-tauron-jalps

Riser Volley Team mistrzem JALPS

28/05/2019|JALPS, MCKiS, Sport, Wydarzenia|

W niedzielę, 26 maja odbyły się decydujące o kolejności miejsc na podium mecze Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, kończące rozgrywki JALPS w tym sezonie. Najlepsze teamy odebrały puchary i nagrody, [...]

 • jalps-riser-volley

Tauron i Riser w finale JALPS

20/05/2019|JALPS, MCKiS, Sport|

Rozegrane w ubiegłą niedzielę (19 maja) półfinały Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (JALPS) nie przyniosły niespodzianek. Swoje mecze pewnie, choć po zaciętej walce, wygrały dwie najlepsze ekipy sezonu zasadniczego i [...]

 • jalps-bcc-vs-pkw
 • jalps-lenensis-vs-volleybeer

JALPS – znamy komplet półfinalistów

14/05/2019|JALPS, MCKiS, Sport|

Do zakończenia bieżącego sezonu Jaworznickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej (JALPS) pozostały zaledwie dwie serie spotkań - półfinały i finały. W ubiegłą niedzielę (12 maja) poznaliśmy dwa zespoły, które obok Tauronu [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno