Project Description

Jaworznicki Rajd Nordic Walking

Rajd Noridc Walking ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej oraz integrację osób z różnego przedziału wiekowego. Impreza ma charakter wielopokoleniowej, rodzinnej zabawy i nie jest nastawiona na typową rywalizację sportową. Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch tras – 9 km lub 6 km – i każdy przechodzi ją w swoim własnym tempie, a bez względu na uzyskany czas każdy może liczyć na mecie na pamiątkowy medal i dyplom.

Rajd na przestrzeni lat, od momentu jego inicjacji w 2012 roku, zupełnie zmienił swoje oblicze i z małej imprezy lokalnej stał się cenioną przez spore grono uczestników imprezą ogólnomiejską. Obecnie Rajd organizowany jest z wielkim rozmachem, z atrakcjami towarzyszącymi i w ciekawym krajobrazowo terenie – start i meta zlokalizowane są w Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOSFERA. Zainteresowanie rajdem zwiększa się z roku na rok i obecnie ilość uczestników na każdej z imprez przekracza 400 osób.

Najbliższy Jaworznicki Rajd Nordic Walking odbędzie się
8 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w VIII Rajdzie Nordic Walking lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu Nordic Walking są:

 •  Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Biuro Promocji i Informacji UM w Jaworznie
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Jaworznie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
8 czerwca 2019 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera

Harmonogram:

 • 9.30 – otwarcie biura zawodów:
  • weryfikacja zawodników
  • wydawanie numerów i pakietów startowych
 • 10.45 – zamknięcie biura zawodów
 • 10.55 – przywitanie zawodników na linii startu
 • 11.00 – start rajdu
 • ok. 14.00 – zakończenie rajdu

TRASA RAJDU

 • Rajd odbędzie się na odcinku o długości około 9 km dla grupy zaawansowanej i około 6 km dla grupy rekreacyjnej. Zawodnicy mają możliwość wyboru dystansu, na którym chcą wystartować.
 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
 • Trasa rajdu to pętle o długości około 9 km i około 6 km, prowadzące przez okolice wokół ośrodka GEOsfera oraz osiedli Dobra, Chrząstówka i Warpie.

NAGRODY

Każdy zawodnik, który zgłosi się do udziału w imprezie w wyznaczonym przez organizatorów terminie przez panel zgłoszeniowy na stronie www.mckis.jaw.pl i ukończy rajd, otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów otrzymają tylko dyplom ukończenia Rajdu. Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprezy – w tym dla najstarszego i najmłodszego zawodnika.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
  W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest TUTAJ).
 • Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi podpisanego oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym Rajdu.
 • Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 23 kwietnia do 6 czerwca 2019 r. lub w biurze zawodów w dniu Rajdu (osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu).
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl.
 • Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wyrażenie zgody na akceptację regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 8. Jaworznickiego Rajdu Nordic Walking jest dostępny

TUTAJ

Lista zapisanych uczestników jest dostępna TUTAJ


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Jaworznicki Rajd Nordic Walking – trasa

Dwie przygotowane trasy rajdu – około 9 km dla grupy zaawansowanej i około 6 km dla grupy rekreacyjnej – poprowadzone są okolicami wokół GEOsfery oraz osiedli Dobra i Warpie.

rajd-nordic-walking-trasa

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

 • rajd-nordic-walking

Kijki w ręce i maszerujemy!

18/05/2019|MCKiS, Nordic Walking, Puls Jaworzna, Sport|

Fani maszerowania z kijkami już szykują się do Jaworznickiego Rajdu Nordic Walking. Start ósmej jego edycji odbędzie się 8 czerwca. Jaworznicki Rajd Nordic Walking od momentu jego zapoczątkowania, czyli 2012 [...]

 • pieczenie-kiełbasek
 • spacer-z-kijami

Piknik patriotyczny

13/05/2019|Klub Szczak, MCKiS, Nordic Walking, Rekreacja|

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w Polsce od 1919 roku, jednak w okresie PRL-u zostało zniesione i następnie, w 1990 roku, przywrócone. W tym czasie w całym kraju zaplanowano [...]

Relacje video z wybranych rajdów nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno