Project Description

Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Konkurs adresowany jest do zespołów i do solistów, reprezentujących środowiska przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także osób dorosłych. Chociaż wśród uczestników najwięcej jest osób z Jaworzna, to nie brakuje gości spoza miasta. 

Celem Konkursu jest popularyzowanie amatorskiej twórczości o tematyce turystycznej i ekologicznej, a także umuzykalnianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Sukcesy odniesione podczas Konkursu często stanowią inspirację do rozwoju talentu muzycznego.

Sympatycznym “efektem ubocznym” jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, wspólne snucie opowieści o wyprawach krótszych i dalszych, oraz nawiązanie nowych znajomości, które mają szansę przerodzić się w trwałe przyjaźnie.

Regulaminy imprezy

XVIII Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi umowę uczestnictwa, której stronami jest Organizator oraz Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki i zawarcie umowy.

Organizator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Klub MCKiS “Podłęże”, tel. kontaktowy 691 364 287

Miejsce: Dom Kultury MCKiS im. Z. Krudzielskiego w Szczakowej
Jaworzno, ul. Jagiellońska 3.

Termin: 17,18 października 2019 r. (czwartek, piątek)

Cel konkursu:
1. popularyzowanie twórczości o tematyce turystycznej i ekologicznej w środowisku dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz wśród osób dorosłych,
2. inspirowanie uczestników konkursu do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki,
3. wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów między uczestnikami konkursu.

Uczestnicy: konkurs jest adresowany do zespołów i solistów reprezentujących środowisko przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej piosenki – wykonawca może korzystać z pół-playbacku na płycie CD, CD-R lub pendrivie.

Kategorie wiekowe:
– przedszkola,
– szkoły podstawowe (podział na klasy I – III oraz IV – VI),
– klasy VII i VIII szkoły podstawowe,
– szkoły ponadpodstawowe,
– dorośli.

Kryteria oceny: dobór repertuaru, intonacja, emisja i dykcja, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny

Program konkursu:

17 października 2019 r. (czwartek)
10.00 – 13.00 prezentacje dzieci z przedszkoli (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród)

18 października 2019 r. (piątek)
9.00 – 11.00 prezentacje dzieci ze szkół podstawowych klasy I – III
(ogłoszenie wyników, rozdanie nagród)
11.00 – 13.00 prezentacje dzieci ze szkół podstawowych klasy IV – VI
(ogłoszenie wyników, rozdanie nagród)
14.00 – 15.30 prezentacja uczestników 2 kategorii:
– dzieci klas VII i VIII szkoły podstawowej
– młodzież szkół ponadpodstawowych
(ogłoszenie wyników, rozdanie nagród)
15.30 – 16.30 prezentacje osób dorosłych

W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator może połączyć zbliżone wiekowo kategorie.

Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 11 października 2019 r. na adres:
Klub MCKiS “Podłęże”, Jaworzno ul. Towarowa 61 ( budynek ZSO na Podłężu)
lub wysyłać e-mailem na adres: swietlica.podleze@mckis.jaw.pl

Organizator przewiduje dla laureatów nagrody !!!

W przypadku zwycięstwa zespołu reprezentującego Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, nagrodę odbiera kierownik zespołu.

Ochrona Danych Osobowych

1. Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS)
b) MCKiS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji konkursu oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie MCKiS i realizacji umowy na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
d) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu:
f) 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane (w przypadku zapisu na zajęcia niepłatne)
g) obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych (w przypadku odbioru nagrody o wartości wymagającej dokumentacji skarbowej);
h) posiada Pani/Pan:
i) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
j) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
k) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
l) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
m) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.
n) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
o) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Regulamin w formacie PDF oraz karta zgłoszeń są do pobrania poniżej:
regulamin,
karta zgłoszeń,
zgoda rodzica/opiekuna.

Konkurs Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 2019

“Osiemnastka” Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Czas wakacyjnych wędrówek dobiegł końca, rozległ się dźwięk pierwszego dzwonka i dzieci znów zasiadły w szkolnych ławach. Przed nami złota polska jesień, a wraz z nią osiemnasta już edycja Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. Nie może Was tam zabraknąć!

Klub MCKiS “Podłęże” zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na to muzyczne wydarzenie, które odbędzie się 17 i 18 października 2019 r. w Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego.

Mamy nadzieję, że, jak co roku, spotkamy się w licznym gronie, a uczestnicy konkursu dostarczą słuchaczom wielu wspaniałych doznań artystycznych – mówi Bernadeta Zapała, instruktor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu, który dostępny jest poniżej.

Regulamin XVIII Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej

Karta zgłoszeń XVIII KPTiE

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Aktualności z jaworznickich imprez kulturalnych

  • monika-kuszyńska

Koncertowe pomaganie

12/10/2019|Kultura, Puls Jaworzna|

W sobotę, 19 października w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Inwalidów Wojennych 2) odbędzie się charytatywny koncert na rzecz jaworznickiego Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta. Dla publiczności wystąpi Monika [...]

  • tydzień-seniora

Seniorzy świętowali

09/10/2019|Kultura, Puls Jaworzna, Wydarzenia|

Przez tydzień (od 30 września do 6 października) świętowali jaworzniccy seniorzy. Mimo kapryśnej pogody atmosfera tradycyjnie była po prostu gorąca. Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach święta seniorów przyciągały tłumy jaworznian. [...]

  • kawiarenka-seniora

Seniorzy w “Kawiarence” na Rynku

09/10/2019|Kultura, MCKiS|

W sobotnie przedpołudnie na jaworznickim rynku w ramach na Seniorów czekały kolejne atrakcje. Podobnie jak w ubiegłych latach odbył się koncert, którego nazwa w tym roku brzmiała "Juniorzy Seniorom". Podczas [...]

  • tydzień-seniora

“Moniuszko od serca” dla Seniorów

04/10/2019|Kultura, MCKiS, MDK, Rozrywka|

2019 rok to 200. rocznica urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki i zgodnie z uchwałą sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżący rok został ustanowiony rokiem właśnie tego kompozytora. Treść przyjętej uchwały podkreślała [...]