Project Description

Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach

Marsz z kijami to jedna z najchętniej uprawianych form rekreacji przez mieszkańców Jaworzna. Dlatego, oprócz głównej imprezy tego typu – czyli Jaworznickiego Marszu Nordic Walking, który odbywa się w GEOsferze, w naszym mieście organizowane są także dzielnicowe wersje tego wydarzenia. Jedną z nich jest Rajd Nordic Walking w Ciężkowicach, który może pochwalić się wspaniałymi walorami krajobrazowymi trasy (rejon rezerwatu Żabnika) oraz prawie 300-osobową rzeszą wiernych uczestników.

Głównymi celami wydarzenia, podobnie jak w innych imprezach nordic walking, są przede wszystkim: rodzinna rekreacja bez typowej rywalizacji sportowej, promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych i – przede wszystkim – kontynuacja działań sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców.

Zawody rozgrywane są na dystansie 8 kilometrów, a trasa obejmuje pętlę wytyczoną na malowniczych i zróżnicowanych przyrodniczo terenach leśnych w rejonie Doliny Żabnika. Start i meta imprezy zlokalizowane są na ulicy Zdrojowej, tam też znajduje się biuro zawodów oraz baza wydarzenia.

Regulaminy imprezy

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Ciężkowic
43-600 Jaworzno, ul. Zdrojowa 11 a

Kontakt:
Prezes – Mirosław Pieczara – tel. 512 201 501

WSPÓŁORGANIZATORZY

Organizatorami Rajdu Nordic Walking są:

 • Urząd Miejski w Jaworznie
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach
 • NSZZ Solidarność TAURON Wydobycie ZG Sobieski

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
27 kwietnia 2019 r., Jaworzno – Ciężkowice, ul. Zdrojowa

Harmonogram:

 • od godziny 8.30 do godziny 9.45 – weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
 • godzina 9.50 – odprawa techniczna
 • godzina 10.00 – start rajdu
 • ok. godziny 13.00 – zakończenie rajdu

TRASA RAJDU

 • Około 8-kilometrowa trasa rajdu przebiega przez malownicze tereny Doliny Żabnika.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
 • Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
  W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest TUTAJ) (oświadczenie można wypełnić i podpisać także w dniu imprezy w Biurze zawodów).
 • Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi podpisanego oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym Rajdu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków pogodowych) – wygodne obuwie i kijki do Nordic Walking.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 300 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 8 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl lub bezpośrednio u p. Mirosława Pieczary (tel. 512 201 501).
 • W przypadku osiągnięcia przed 24 kwietnia wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest dokonywany pomiar czasu.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych startujących w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

PATRONAT MEDIALNY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Elektroniczne zgłoszenia na 4. Rajd Nordic Walking zamknięte!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów w dniu imprezy w biurze zawodów w godz. 8.30 – 9.45

Przypominamy, że w imprezie obowiązuje limit 300 uczestników 😉


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Listę startową można zobaczyć TUTAJ

Aktualności z jaworznickich imprez nordic walking

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno