Project Description

Regaty Kajakowe

Regaty Kajakowe organizowane przez MCKiS Jaworzno mają na celu: propagowanie turystyki i sportu kajakowego oraz czynnego wypoczynku weekendowego, promocję Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych, a także rozszerzenie oferty sportowej dla fanów sportów wodnych.

Udział w regatach – oprócz mieszkańców Jaworzna – licznie biorą także zawodnicy przyjezdni. Zadaniem startujących jest jak najszybsze pokonanie 6 kilometrowej trasy, a rywalizacja odbywa się w szeregu kategorii: K1 mężczyzn, K1 kobiet, K2 mężczyzn, K2 kobiet oraz mikst.

Impreza odbywała się do tej pory na największym jaworznickim zbiorniku wodnym – Sosina – o powierzchni 50 ha, w roku 2019, w związku z rewitalizacją całego ośrodka, regaty zostały przeniesione na rzekę Biała Przemsza. Zmiana ta spowodowała, że sportową rywalizację w ramach regat, połączono z rekreacyjnym spływem.

Najbliższy Spływ/Regaty Kajakowe zaplanowane są na
21 września 2019 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w VII Spływie-Regatach Kajakowych lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67

Kontakt: grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl lub pawel.wrobel@mckis.jaw.pl

TERMIN I MIEJSCE

Spływ/regaty odbędą się w sobotę – 21 września 2019 r. – na rzece Biała Przemsza (na odcinku od Sosnowca Maczki do Trójkąta Trzech Cesarzy).

Harmonogram:

 • 9.00-10.00 – weryfikacja uczestników w biurze zawodów na terenie Trójkąta Trzech Cesarzy
 • 10.15 – omówienie trasy przez Sędziego Głównego – Mariusza Sikorę
 • 10.30 – transport uczestników na start spływu (zapewnia organizator)
 • 11.00 – start spływu na dystansie ok. 10 km.
 • 14.00 – posiłek regeneracyjny
 • ok.15.30 – ogłoszenie wyników spływu oraz wręczenie nagród

TRASA SPŁYWU-REGAT

Spływ na trasie o długości ok. 10 km odbędzie się na rzece Biała Przemsza na odcinku od Sosnowca Maczki do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu. Spływ ma charakter rekreacyjny. Rywalizacja sportowa z pomiarem czasu w poszczególnych kategoriach odbędzie się na odcinku o długości ok 2 km w trakcie pokonywania trasy. Tylko na tym odcinku będzie mierzony czas zawodników, który decyduje o zajętych miejscach w poszczególnych kategoriach. Start do odcinka czasowego będzie wyraźnie oznakowany i obsługiwany przez sędziego, któremu należy podać numer startowy uczestnika. Meta odcinka czasowego również będzie wyraźnie oznakowana i obsługiwana przez sędziego. Po pokonaniu odcinka czasowego spływ ponownie przyjmuje formę rekreacyjną bez mierzenia czasu.

CEL SPŁYWU-REGAT

 • Propagowanie turystyki i sportu kajakowego
 • Czynny wypoczynek weekendowy
 • Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych
 • Rozszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Udział w imprezie możliwy jest tylko na zabezpieczonych kajakach organizatora. Do startu nie dopuszcza się prywatnych kajaków.
 • Organizator zapewnia nieodpłatne wypożyczenie 30 kajaków dwuosobowych oraz 15 kajaków jednoosobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych.
 • Organizator ustala limit uczestników na 75 osób.
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 30 sierpnia do 19 września 2019 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie organizatora – www.mckis.jaw.pl.
 • W przypadku osiągnięcia przed 19 września wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronie www.mckis.jaw.pl.

NAGRODY

 • Każdy z uczestników spływu-regat otrzyma medal uczestnictwa.
 • Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Po imprezie wyniki dostępne będą na stronie internetowej www.mckis.jaw.pl

UCZESTNICTWO

 • Każdy z uczestników pełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach .
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w spływie-regatach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w regatach na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy uczestnicy muszą płynąć w nałożonych kamizelkach ratunkowych.
 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Zawody odbędą się według przepisów Polskiego Związku Kajakowego i ustaleń niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie lub przez własne kluby.
 • W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie należy do organizatora lub sędziego głównego.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • Klasyfikacja osad prowadzona będzie w 5 kategoriach: K1 kobiet, K1 mężczyzn, K2 kobiet, K2 mężczyzn oraz K2 mikst.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w razie wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Jaworzna

PARTNER IMPREZY

TAURON Wytwarzanie S.A.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do Spływu/Regat Kajakowych jest dostępny

TUTAJ

Lista zapisanych uczestników jest dostępna TUTAJ


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Wyniki
Regat Kajakowych:

2019 2018 2017
2016    

Aktualności z kajakowych imprez MCKiS Jaworzno

 • start-regaty-kajakowe

Kajaki, to jest to!

28/09/2018|Puls Jaworzna, Regaty kajakowe, Sport, Wydarzenia|

Pięćdziesięcioro entuzjastów kajakarstwa wypłynęło 22 września na Sosinę, by rywalizować w szóstej już edycji jaworznickich Regat Kajakowych. Zanim zawody wystartowały, od sobotniego ranka, na teren ośrodka DB Cargo nad Zalewem [...]

Relacje video z wybranych imprez kajakowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno