Project Description

Rodzinny Rajd Rowerowy św. Wojciecha, czyli Pokręcona Niedziela

Jazda na rowerze to jedna z najpopularniejszych form aktywnego wypoczynku. W Jaworznie każdego roku przybywa miłośników tych jednośladów, a władze miasta, inwestując w nowoczesne drogi dla rowerów, skutecznie dbają, by nieprędko uległo to zmianie.

Organizatorzy, czyli Parafia św. Wojciecha i Katarzyny wspierana przez Team Jaworzno, mają dla mieszkańców Jaworzna (oraz gości spoza miasta) przepis na aktywną niedzielę. Wystarczy zgłosić się do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem św. Wojciecha, by wraz z innymi uczestnikami przyjemnie i zdrowo spędzić “Pokręconą Niedzielę”!

Rajd rozpoczyna msza święta w intencji cyklistów, w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny, zaś start peletonu odbywa się spod budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, bezpośrednio po mszy.

Uczestnicy mają do pokonania trasę o długości około 20 km, wytyczoną przez malownicze zakątki Jaworzna. Przebieg i tempo przejazdu są dostosowane do możliwości zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Rajd ma charakter rekreacyjny i pozbawiony jest znamion sportowej rywalizacji, jego celem jest wspólna dobra zabawa.

Regulaminy imprezy – edycja 2019

ORGANIZATORZY

Organizatorami „I Rodzinnego Rajdu Rowerowego św. Wojciecha” są:

 • Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie
 • Urząd Miejski w Jaworznie
 • Grupa Rowerowa Team Jaworzno
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
  ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, tel. 32 745 10 30

CEL RAJDU

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ciekawych miejsc do jazdy na rowerze w Jaworznie i na terenie Gminy Jaworzno, propagowanie zdrowego stylu życia.

PROWADZĄCY RAJD

Grzegorz Oleksiak, Grupa Rowerowa Team Jaworzno

PROGRAM IMPREZY

Termin:
Impreza odbędzie się w dniu 12.05.2019 (niedziela).

Harmonogram:

 • 11.00 – 12.00 rejestracja uczestników i odbiór nr startowych w biurze rajdu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • 12.00 msza święta dla cyklistów w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny
  dla osób parkujących rowery na czas mszy udostępniony zostanie plac na podwórku parafialnym
 • 13.00 odprawa uczestników pod biblioteką
 • 13.10 start rajdu
 • 15.00 zakończenie przejazdu przy łączniku pomiędzy ul. Mickiewicza a królowej Jadwigi – na terenie Parafii św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie, konkurs z nagrodami

TRASA PRZEJAZDU

Trasa rajdu będzie liczyła ok. 20 km i jej przebieg oraz tempo będą dostosowane do możliwości dorosłych i dzieci.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.
 • Organizator ustala limit uczestników na 200 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).
 • Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej, w terminie od 25 kwietnia do 9 maja 2019 r. poprzez stronę www.mckis.jaw.pl.
 • W przypadku osiągnięcia przed 9 maja wyznaczonego limitu uczestników panel zgłoszeń zostanie zamknięty.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy, ale tylko w sytuacji kiedy limit zapisów internetowych nie został wyczerpany lub w sytuacji gdy zawodnicy zapisani drogą internetową nie zgłoszą się do biura zawodów.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu rajdu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który ukończył 18 lat.
 • Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 • Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz poleceń policji oraz prowadzącego.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU

Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom policji kierującej ruchem.
 • Punktualnego przybycia na miejsce startu.
 • Niewyprzedzenia prowadzącego rajd.
 • Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 • Poinformowania prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy.
 • Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku.
 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Zabrania się spożywania alkoholu podczas przejazdu.
 • Zabrania się używania broni oraz materiałów pirotechnicznych.
 • Zabrania się reklamowania i rozdawania materiałów promocyjnych bez zgody prowadzącego rajd.
 • Wszystkie inne kwestie sporne będą rozstrzygane przez prowadzącego rajd.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ

 • kask
 • kamizelkę odblaskową
 • kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową
 • rękawiczki rowerowe
 • zapasową dętkę do roweru lub łatki
 • małą pompkę
 • apteczkę z podstawowym wyposażeniem
 • zimne napoje
 • oświetlenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 • Z miejsca zakończenia imprezy każdy uczestnik wraca na własną odpowiedzialność.
 • Prowadzący rajd nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 • Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 • W przypadku drobnych awarii z rowerem organizator nie zapewnia pomocy przy ich usunięciu.

Regulamin do pobrania TU.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

 • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno