Project Description

Rolkuj po nadzieję

Impreza pn. “Rolkuj po nadzieję” skierowana jest do wszystkich amatorów jeżdżących, uczących się jeździć, a także tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z popularnym skatingiem. Nie ma ona charakteru typowej rywalizacji sportowej, jednak w rekreacyjnym “rolkowaniu” ukryty jest głębszy sens, gdyż wydarzenie to jest formą wsparcia Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie.

Uczestnicy już w momencie zapisywania się na imprezę wspierają jaworznickie hospicjum poprzez opłacenie opłaty startowej w formie cegiełki, która w całości przekazywana jest placówce. Podczas samej imprezy rolkarze mogą się za to w pełni skupić na beztroskim pokonywaniu wytyczonej trasy. Tutaj panuje pełna dowolność i każdy może przejechać taki dystans, jaki mu odpowiada. Sugerowaną długością jest 10 km, ale każdy uczestnik może samodzielnie postanowić czy chce pokonać więcej pętli, czy zejść z trasy trochę wcześniej.

Regulaminy imprezy

ORGANIZATORZY

Organizatorami zawodów “Rolkuj po nadzieję” są:

 • Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie
 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno, tel. 32 745 10 30
 • Urząd Miejski w Jaworznie

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Jaworzna

CEL

Pozyskanie środków finansowych na rzecz Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie. Propagowanie jazdy na rolkach. Czynny wypoczynek weekendowy. Promocja miasta Jaworzna i jego terenów rekreacyjnych. Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. (sobota) na terenie wyznaczonej trasy jaworznickiej Velostrady rowerowej. Biuro zawodów czynne będzie w godz. od 9.00 do 10.45 na terenie Velostrady przy tunelu pod DK 79.

PROGRAM IMPREZY

 • 9.00 – 10.45 weryfikacja uczestników zawodów, wydawanie numerów startowych
 • 11.00 start wspólny
 • ok. godz. 13.00 zakończenie imprezy

TRASA PRZEJAZDU

Trasa to pętla o długości ok. 4,5 km, prowadząca wyznaczoną trasą Velostrady od tunelu nad DK79 do wylotu na ul. Puszkina.

ZGŁOSZENIA

 • Elektroniczne zgłoszenia do imprezy przyjmowane są do 9 maja 2019 roku na stronie www.mckis.jaw.pl.
 • Osoby zgłoszone elektronicznie otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa.
 • Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia w dniu imprezy (11 maja 2019 r.) w Biurze Zawodów.
 • Osoby zgłoszone w dniu imprezy nie otrzymają medalu.

OPŁATA STARTOWA

Opłata to forma cegiełek pobierana w Biurze Zawodów przez Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta. Ustalone wartości udziału w imprezie a tym samym darowizny na rzecz placówki to:

 • Dzieci do lat 10 bezpłatnie
 • Młodzież od 11 do 17 lat 5,- zł
 • Dorośli od 18 lat 10,- zł

USTALENIA ORGANIZACYJNE

W imprezie nie wprowadza się kategorii wiekowych. Przejazd ma charakter charytatywny, zawodnicy startują bez pomiaru czasu przejazdu. Sugerowany docelowy dystans to ok. 9 km. Uczestnicy w zależności od posiadanych umiejętności mogą skrócić lub wydłużyć dystans. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się ze startu wspólnego. Dzieci do 10 lat mają obowiązek posiadania kasku ochronnego. Organizatorzy zalecają stosowanie kasku i ochraniaczy przez wszystkich uczestników w myśl hasła – “Jeżdżę z głową w kasku”!

NAGRODY

Każdy z uczestników otrzymuje numer startowy. Uczestnicy zgłoszeni elektronicznie do dnia 9 maja 2019 roku otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu przejazdu otrzymają dyplom uczestnictwa.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w Biurze Zawodów. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w zawodach (oświadczenie można wypełnić i podpisać także w dniu imprezy w Biurze Zawodów).
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Za pozostawiony bez opieki sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i pobierając numer startowy wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadkach szczególnych (np. złej pogody).
 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

Dodatkowych informacji udzielają:
Przedstawiciel MCKiS – Janusz Ciołczyk – 32 745 10 30 w.83
Przedstawiciel Hospicjum – koordynator wolontariatu Iwona Pawelec 602 513 588

Regulamin do pobrania TU.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 6. edycji imprezy pn. Rolkuj po nadzieję dostępny jest

TUTAJ

Lista zapisanych uczestników dostępna TUTAJ


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Aktualności z jaworznickich imprez rekreacyjnych

 • rozgrywki-bubble-soccer

Bubble Soccer po raz drugi

09/10/2019|Puls Jaworzna, Rekreacja|

Po raz drugi rozegrano w Jaworznie Turniej Bubble Soccera. 28 września na stadionie Victorii spotkali się miłośnicy tej nietypowej dyscypliny. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn. Było sporo [...]

 • spotkanie-kobiet

“Piękną być …” z Klubem “Gigant”

27/09/2019|Klub Gigant, MCKiS, Rekreacja|

Każda kobieta, bez względu na wiek, pragnie być piękna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Seniorek, w piątkowe popołudnie, 20 września, w klubie MCKiS "Gigant" zorganizowane zostało spotkanie z kosmetologiem. Inicjatorką tego przyjemnego [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno