Project Description

Rowerowy Rajd Rodzinny

Jazda na rowerze to obecnie jedna z najpopularniejszych form rekreacji, uprawianych zarówno indywidualnie, jak i masowo. Rajdy rowerowe to z kolei jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportu amatorskiego. Jaworznicka formuła Rajdu Rodzinnego to masowy, pozbawiony sportowej rywalizacji, rekreacyjny przejazd prawie 20-kilometrowej trasy, skierowany do osób w każdym wieku.

Trasa rajdu biegnie z jaworznickiego rynku i poprowadzona została z wykorzystaniem miejskich ścieżek i szlaków rowerowych, także wśród atrakcyjnych terenów leśnych. Meta imprezy zlokalizowana jest na Stadionie Sportowym “Azotania”, a na uczestników czeka tam pamiątkowy medal i poczęstunek oraz szereg atrakcji związanych z obchodzonymi wtedy Dniami Jaworzna.

Impreza od pierwszej edycji w 2016 r. cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą nie tylko całe rodziny z terenu Jaworzna, ale także sporo gości z miast ościennych. Ustalony na 600 osób limit uczestników wyczerpuje się już kilka dni po uruchomieniu zapisów internetowych, dlatego osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Rajdu Rodzinnego zachęcamy do szybkiego rezerwowania terminu w swoim kalendarzu i miejsca na liście startowej 🙂

Najbliższy Rowerowy Rajd Rodzinny zaplanowany jest na
15 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do udziału!

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 4. Rowerowym Rajdzie Rodzinnym lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATORZY

 • Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
  tel. 32 745 10 30 (w.80)
  fax 32 614 17 67
  www.mckis.jaw.pl
  Koordynatorzy imprezy z ramienia MCKiS:
  – Janusz Ciołczyk – j.ciolczyk@vp.pl, tel. 608 671 427
  – Grzegorz Gębski grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl
 • Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie

WSPÓŁORGANIZATOR

 • Grupa Rowerowa Niepokonani Jaworzno

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
15 czerwca 2019 r. – Rynek Główny w Jaworznie

Harmonogram:

 • 10:00-11:45 – zapisy i weryfikacja zawodników w Biurze Zawodów
 • 11:50 – odprawa techniczna przed Rajdem
 • 12:00 – start Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Rynku Głównego w Jaworznie
 • ok. 15.00 – zakończenie imprezy

TRASA RAJDU

 • Trasa rajdu prowadzi przez tereny miasta Jaworzna i mierzy ok. 20 kilometrów.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie rajdu.
 • Meta Rajdu – Stadion MCKiS ul. Moniuszki 95.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Rodzinny Rajd Rowerowy Jaworzno’2019 jest imprezą ogólnodostępną oraz bezpłatną.
 • Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie. W obu przypadkach osoby niepełnoletnie winny posiadać kartę rowerową.
 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
 • Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się Koordynator rajdu, który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników, zaś na końcu jedzie oznakowany samochód Organizatora.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Policję, Koordynatora rajdu oraz przedstawicieli Organizatora.
 • Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
 • Zabrania się uczestnikom jazdy bez trzymania rąk na kierownicy, czepiania się pojazdów, ścigania się, gwałtownego zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny oraz ciągłych zmian pozycji w kolumnie rajdu.
 • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu i należytej ostrożności (w szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu). Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas postojów nie należy tarasować drogi.
 • Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny rowerzystów przestają być uczestnikami rajdu.
 • Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w rajdzie oraz za właściwy stan techniczny swojego roweru, umożliwiający mu panowanie nad nim w każdej sytuacji. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np.: podjazdy) i prowadzić przez nierówny teren.
 • Uczestnicy rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w kaskach rowerowych oraz – w przypadku, gdy uczestnik otrzymał od Organizatora – koszulkach rajdowych. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać kaski.
 • Zakończenie rajdu ma miejsce na mecie znajdującej się na stadionie MCKiS przy ulicy Moniuszki 95 – powrót uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia:
  – kupon na posiłek regeneracyjny na mecie rajdu dla każdego uczestnika;
  – pamiątkowy medal dla każdego uczestnika;
  – 600 uczestników Rajdu, którzy dokonają zapisu elektronicznego na stronie www.mckis.jaw.pl otrzyma okolicznościowe koszulki.
 • Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem wyścigu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować może wykluczeniem danej osoby z rajdu.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator ustala limit zawodników na 600 osób.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 13 maja do 12 czerwca lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl
 • W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy zgłoszony uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w dniu imprezy w miejscu startu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155 j.t.).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Panel zapisów do 4. Rowerowego Rajdu Rodzinnego jest dostępny

TUTAJ

Lista zapisanych uczestników jest dostępna TUTAJ


Osoby niepełnoletnie muszą przed startem zawodów dostarczyć do organizatora zgodę opiekuna prawnego!

Rowerowy Rajd Rodzinny – trasa

Trasa rajdu biegnie z jaworznickiego rynku i poprowadzona została z wykorzystaniem miejskich ścieżek i szlaków rowerowych, także wśród atrakcyjnych terenów leśnych. Meta imprezy zlokalizowana jest na Stadionie Sportowym “Azotania”, a na uczestników czeka tam pamiątkowy medal i poczęstunek oraz szereg atrakcji związanych z obchodzonymi wtedy Dniami Jaworzna.

Aktualności z imprez rowerowych MCKiS Jaworzno

 • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno