Project Description

Wyścig Rowerów Górskich

Wyścig Rowerów Górskich to jedna z najstarszych imprez cyklicznych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Historia rowerowych zmagań sięga końcówki XX wieku, a na przestrzeni lat przeszły one wiele modyfikacji, włącznie ze zmiana miejsca ich rozgrywania.

Obecnie Wyścig Rowerów Górskich stoi na najwyższym poziomie organizacyjnym, który obejmuje m.in. elektroniczny formularz zgłoszeń oraz najnowocześniejszy system pomiaru czasu każdego zawodnika. Standardem podczas jaworznickiej imprezy są już też nowinki techniczne, jak: telebim, chipy pomiarowe w numerze startowym, wynik wysyłany za pośrednictwem SMSa do każdego zawodnika czy elektroniczny certyfikat ukończenia.

Oprócz zaawansowanej logistyki i zaplecza, zawodnicy biorący udział w imprezie mogą także liczyć na profesjonalnie przygotowaną trasę w ciekawym i urozmaiconym terenie, szereg kategorii startowych oraz bogate pakiety startowe.

25. Wyścig Rowerów Górskich – edycja 2019 – już za nami!
Zapraszamy do udziału w imprezie w roku 2020!

Regulaminy imprezy

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w 25. Wyścigu Rowerów Górskich lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul.Krakowska 8
tel. 32 745 10 30 (w.80)
fax 32 614 17 67
www.mckis.jaw.pl

PROGRAM IMPREZY

Miejsce i termin:
22 czerwca 2019 r. – OWR Sosina, ul.Bukowska (teren pola namiotowego)

Harmonogram:

 • 9:00-10:30 – zapisy w Biurze Zawodów
 • 10:50 – odprawa techniczna przed wyścigiem
 • 11:00 – start wyścigu
 • ok. 14:00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii i w klasyfikacji generalnej
 • ok. 14.30 – konkurs dla wszystkich uczestników z nagrodami rzeczowymi
 •  ok. 15.00 – zakończenie imprezy

TRASA WYŚCIGU

 • Trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi.
 • Na trasie biegu znajdują się m.in. piach, korzenie drzew, kamienie itp.
 • Na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne, ich ominięcie będzie karane dyskwalifikacją.
 • Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie wyścigu.
 • Trasa wyścigu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych pojazdów oraz pieszych, należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i zwrócić uwagę na innych uczestników ruchu.
 • Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji zawodnika (ostateczna decyzja o zastosowaniu sankcji wobec zawodnika należy do Organizatora.
 • Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu (poza trasą), umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.

KLASYFIKACJE

 • Generalna kobiet i mężczyzn
 • Wiekowa mężczyzn:
  • I kategoria – 2007 i młodsi
  • II kategoria – 2006 – 2005
  • III kategoria – 2004 – 2003
  • IV kategoria – 2002 – 2001
  • V kategoria – 2000 – 1997
  • VI kategoria – 1996 – 1991
  • VII kategoria – 1990 – 1983
  • VIII kategoria – 1982 – 1973
  • IX kategoria – 1972 i starsi
 • Wiekowa kobiet:
  • X kategoria – dziewczęta – 2005 i młodsze
  • XI kategoria – dziewczęta – 2004 – 2002
  • XII kategoria – kobiety – 2001 i starsze
 • Mieszkańców Jaworzna – kobiety i mężczyźni

POMIAR CZASU

 • W 25. Wyścigu Rowerów Górskich na dystanse 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będą prowadzone przy użyciu chipów zainstalowanych w numerze startowym.
 • Numer z chipem należy przymocować do kierownicy roweru – zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji.
 • Nieprawidłowe zamocowanie numeru startowego, prowadzące do jego utraty może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 • Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

NAGRODY

Klasyfikacja generalna:

 • mężczyzn (miejsca 1 – 6) – nagrody rzeczowe
 • kobiet (miejsca 1-4) – nagrody rzeczowe

Chłopcy – kategorie I – III
1 miejsce – nagroda rzeczowa
2 miejsce – nagroda rzeczowa
3 miejsce – nagroda rzeczowa

Mężczyźni – kategorie IV – IX
1 miejsce – nagroda finansowa – 400 zł
2 miejsce – nagroda finansowe – 300 zł
3 miejsce – nagroda finansowa – 200 zł

Dziewczęta – kategorie X – XI
1 miejsce – nagroda rzeczowa
2 miejsce – nagroda rzeczowa
3 miejsce – nagroda rzeczowa

Kobiety -kategoria XII
1 miejsce – nagroda finansowa – 400 zł
2 miejsce – nagroda finansowe – 300 zł
3 miejsce – nagroda finansowa – 200 zł

Kategoria mieszkańcy Jaworzna (do odebrania nagrody niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Jaworznie – np. ważny dowód osobisty lub prawo jazdy):

 • mężczyźni – nagroda finansowa – I miejsce 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł
 • kobiety – nagroda finansowa – I miejsce 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł

Wszyscy uczestnicy otrzymają: pamiątkowy medal, okolicznościową koszulkę, numer startowy oraz wodę mineralną.

Dyplom uczestnictwa każdy zawodnik będzie mógł pobrać ze strony organizatora po wpisaniu swojego numeru startowego.

Każdy zawodnik, który poda na formularzu zgłoszeń swój numer telefonu, otrzyma informację o uzyskanym czasie za pośrednictwem SMSa.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Każdy pełnoletni uczestnik imprezy startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
  W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach na piśmie (wzór zgody dostępny jest TUTAJ).
 • Każdy uczestnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem rajdu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • Każdy zawodnik wyścigu jest zobowiązany do startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani. Ze względu na charakter trasy zaleca się start na rowerze górskim.
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie.
 • W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 • Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność na trudnych technicznie i niebezpiecznych odcinkach trasy oraz na skrzyżowaniach dróg.
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
 • Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu 668 425 147.
 • Start zawodników odbędzie się w odstępach kilkusekundowych. Zawodnicy z niższych kategorii oraz poruszający się wolniej proszeni są o ustawianie się do startu na końcu grupy.

ZGŁOSZENIA

 • Organizator ustala limit zawodników na 350 osób.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 5 kwietnia do 16 czerwca lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. Zapisy będą także możliwe w dniu imprezy, po opłaceniu opłaty startowej.
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez stronę www.mckis.jaw.pl lub www.datasport.pl.
 • Warunkiem startu w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej w kwocie 15 zł.
 • Za kompletne uważa się tylko zgłoszenia z poprawnie wypełnionym formularzem elektronicznym i sfinalizowaną opłata startową!
 • Na liście startowej pojawią się tylko ci zawodnicy, którzy w terminie dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.

OPŁATY STARTOWE

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przelania opłaty startowej w wysokości 15 złotych na konto Organizatora:
  Miejskie Centrum Kultury i Sportu
  43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
  nr konta: 70 1240 1356 1111 0010 5619 4312
 • Raz wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby potrzebujące faktury są zobowiązane zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym i podać wymagane dane. Faktura zostanie przesłana pocztą.
  Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8, tel: 32 745 10 30 mail: info@mckis.jaw.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres MCKiS z dopiskiem „IOD”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane. 
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.

Wyścig Rowerów Górskich – trasa

Miejscem organizacji imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Sosina”, gdzie znajduje się największy akwen wodny w Jaworznie o powierzchni ok. 50 ha, otoczony sosnowymi lasami. To głównie właśnie te tereny leśne są areną zmagań rowerzystów walczących o jak najlepsza pozycje w naszej imprezie. Specyfika podłoża na trasie jest mocno uzależniona od pogody więc w zależności od aury panującej podczas i na kilka dni przed Wyścigiem zawodnicy mogą trafić na bardzo zróżnicowane warunki ścigania. 

Wyniki
Wyścigu Rowerów Górskich:

2015 2016 2017
2018 2019  

Aktualności z jaworznickich imprez rowerowych

 • uczestnicy-rajdu

3. Rowerowy Rajd Rodzinny

25/06/2018|Rekreacja, Rowery górskie, Sport, Wydarzenia|

Liczni amatorzy rowerowych rajdów mimo niesprzyjającej aury stawili się na jaworznickim Rynku w niedzielę 24 czerwca, aby wziąć udział w trzeciej edycji Rowerowego Rajdu Rodzinnego. Od godziny 9.30 na jaworznicki [...]

Relacje video z wybranych wyścigów rowerowych

Sportowe imprezy cykliczne MCKiS Jaworzno