Uwaga!!! Uaktualnienie kalendarza rozgrywek Grand Prix Jaworzna w szachach. W miejsce odwołanych z powodu pandemii COVID19 pięciu terminów piątkowych zawodów, “dołożone” zostały nowe trzy edycje tych szachowych zmagań (16.10.2020, 13.11.2020, 4.12.2020). Tym samym do rozegrania pozostało jeszcze 6 turniejów (zgodnie z regulaminem 25.09.2020, 30.10.2020, 27.11.2020 + w/w nowe).

Zachęcamy do udziału i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych miłośników szachów.

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Grand Prix Jaworzna w Szachach lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8
tel. (32)7451030 wewn.80
www.mckis.jaw.pl

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja gry w szachy;
 • integrowanie środowiska dzieci i młodzieży;
 • doskonalenie umiejętności gry w szachy.

TERMINY I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w Hali Sportowej MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18, Jaworzno – Osiedle Stałe (sala fitness) w następujących terminach i systemach gry (9 edycji):

 1. 28 lutego 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund)
 2. 20 marca 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund) *
 3. 24 kwietnia 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund) *
 4. 15 maja 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund) *
 5. 5 czerwca 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund) *
 6. 26 czerwca 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund) *
 7. 25 września 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund)
 8. 16 października 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund)**
 9. 30 października 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund)
 10. 13 listopada 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund) **
 11. 27 listopada 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo P’10 (7 rund)
 12. 4 grudnia 2020 r. (piątek), Hala Osiedle Stałe – tempo 3+2 (9 rund)**

* – zawody odwołane (pandemia COVID19)
** – zawody „dołożone” (nowe terminy rozgrywek)

Terminy poszczególnych turniejów mogą ulec zmianie. Każda zmiana daty i godziny rozgrywek zostanie ogłoszona nie później niż tydzień przed planowanymi wcześniej rozgrywkami na stronie www.mckis.jaw.pl.

CYKL I GODZINY ROZGRYWEK:

Grand Prix składa się z cyklu dziewięciu turniejów, rozgrywanych systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 10 minut (7 rund) lub 3+2 (9 rund).

Rozpoczęcie każdego z cyklów – godz. 16.30.

KLASYFIKACJE:

Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie (OPEN).

W ramach tej grupy prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja juniorów do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 14.

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Grand Prix Jaworzna mogą brać udział wszyscy chętni. Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem systemu chessarbiter.com najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem danego turnieju. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji zaliczone będą wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował.

OPŁATY WPISOWE:

Za udział zawodników w Grand Prix organizator nie pobiera wpisowego.

TABELA PUNKTOWA:

O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych turniejach. W przypadku równej ilości punktów decyduje suma małych bucholtzów, w dalszej kolejności wyżej zajęte miejsce w ostatnim turnieju. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich turniejach, do klasyfikacji zaliczone będą wyniki z tych cykli, w których zawodnik startował.

NAGRODY:

Nagrody na zakończenie całego cyklu Grand Prix:

 1. miejsce 600 zł
 2. miejsce 550 zł
 3. miejsce 500 zł
 4. miejsce 400 zł
 5. miejsce 350 zł
 6. miejsce 300 zł
 7. miejsce 150 zł
 8. miejsce 100 zł

Najlepszy zawodnik bez kategorii

 1. miejsce 150 zł
 2. miejsce 100 zł
 3. miejsce 50 zł

Ranking 1600-1800

 1. miejsce 150 zł
 2. miejsce 100 zł

Ranking 1000-1599

 1. miejsce 150 zł
 2. miejsce 100 zł

W klasyfikacji juniorów, za 1. miejsce do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 14, będą przyznawane nagrody rzeczowe.

UWAGA!!! Nagrody nie będą łączone – zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę!!!

Organizator przewiduje dodatkowe upominki i nagrody rzeczowe dla uczestników imprezy w ramach konkursu organizowanego bezpośrednio po wręczeniu nagród na zakończenie ostatniej IX edycji zawodów, w którym brać udział mogą tylko zawodnicy i zawodniczki startujący minimum w trzech edycjach Grand Prix.

KONTAKT:

Wszelkich informacji w sprawie Grand Prix udziela p. Jolanta Guzik (tel. 609-554-126)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich turniejach Grand Prix.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu Grand Prix należy do Organizatora.
 3. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wszyscy zawodnicy uczestniczą w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność.

W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 7. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem.