Zapraszamy na III edycję Maratonu fitness FIT&FUN już 3 października. W tym roku sety poprowadzą:

 • Judyta Fidzińska – instruktor fitness MCKiS
 • Małgorzata Czerwonka – trener personalny zajmujący się terapią ruchem, instruktor fitness VIA SPORT
 • Agnieszka Tosza – Czak – trener personalny, dietetyk oraz instruktor fitness VIA SPORT

Impreza odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Program maratonu:

09.00 – 09.45 Rejestracja
10.00 – 10.25 Cardio rozgrzewka
10.30 – 10.40 Wyzwanie z VIA SPORT (chętne osoby)
10.45 – 11.15 Trening Perfekcyjnej Pani Domu
11.20 – 11.35 ZDROWOMANIA czyli fakty i mity dot. zdrowego stylu życia
11.40 – 12.10 Tabata
12.20 – 12.50 Zdrowy kręgosłup
13.00 – 13.30 Fit QUIZ z rozdaniem nagród

Bilety w cenia 20zł do nabycia od 21.09.2020 w Klubie Gigant MCKiS przy ul. Granitowej 3

Ilość miejsc ograniczona! Informacje pod nr. tel. 32 616 55 61

REGULAMIN III MARATONU FITNESS FIT&FUN

 1. ORGANIZATOR

  Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
  Klub Gigant tel. 32 616 55 61

 2. WSPÓŁORGANIZATORZY

  • VIA SPORT
  • Bacówka
  • Lokalny Rolnik
  • Holi Body
  • Colway Jaworzno
  • AF Studio
  • Yasumi
  • Oriflame
  • AVON
  • Arbonne
 3. TERMIN I MIEJSCE

  Maraton odbędzie się 3 pażdziernika 2020 roku w Hali Sportowej MCKiS przy ulicy Inwalidów Wojennych 18 w Jaworznie.

 4. PROGRAM MARATONU

  09.00 – 09.45 Rejestracja
  10.00 – 10.25 Cardio rozgrzewka
  10.30 – 10.40 Wyzwanie z VIA SPORT (chętne osoby)
  10.45 – 11.15 Trening Perfekcyjnej Pani Domu
  11.20 – 11.35 ZDROWOMANIA czyli fakty i mity dot. zdrowego stylu życia
  11.40 – 12.10 Tabata
  12.20 – 12.50 Zdrowy kręgosłup
  13.00 – 13.30 Fit QUIZ z rozdaniem nagród

 5. UCZESTNICTWO

  • W maratonie mają prawo wziąć udział wszystkie osoby powyżej 12 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować pod warunkiem przedstawienia zgody na udział, podpisanej przez opiekuna prawnego. Opiekun bierze wówczas odpowiedzialność za nieletniego uczestnika maratonu.
  • Udział w maratonie jest płatny w kwocie 20 zł od uczestnika. Bilety w sprzedaży od 21 września w Klubie Gigant MCKiS przy ulicy Granitowej 3. Ilość miejsc jest ograniczona.
   W dniu maratonu każdy z uczestników podpisuje regulamin maratonu oraz niezbędne zgody i klauzule informacyjne, a także oświadczenie o stanie zdrowia.
  • Uczestnicy są świadomi zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID-19, co potwierdzają wypełniając na miejscu stosowne oświadczenie zwalniające w przypadku zakażenia od odpowiedzialności Organizatora Rajdu. Zobowiązani są także do przestrzegania reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania podczas zawodów w trakcie epidemii COVID-19.
  • Każdy z uczestników otrzymuje numer, który podczas maratonu umieszczany jest w miejscu widocznym. Numery startowe zapewnia organizator maratonu.
  • O przyznaniu numerów startowych decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Każdy uczestnik maratonu otrzymuje starter (sportowy gadżet oraz  prowiant).
  • Podczas trwania maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.
  • Organizator posiada ograniczoną liczbę mat do ćwiczeń, dlatego każdy uczestnik, który posiada własną matę proszony jest o przyniesienie jej na maraton.
 6. NAGRODY

  • Dla trzech najbardziej aktywnych uczestników maratonu przyznane zostaną nagrody ufundowane przez współorganizatorów.
  • Każdy uczestnik maratonu weźmie udział w losowaniu nagród, poprzedzonym quizem. Nagrody ufunowane zostały pzrez organizatora oraz partnerów imprezy.
 7. KLAUZULA INFORMACYJNA

  W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ulicy Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS/Administrator);
  • w MCKiS wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”;
  • dane osobowe wynikające karty zgłoszenia do Maratonu Fitness FIT&FUN przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Maratonu, w oparciu zawartą umowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą celu promowania i utrwalania pozytywnego wizerunku MCKiS w oparciu o udzieloną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
  • dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
  • Posiada Pani/Pan prawo:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,
   • ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679
   • usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,
   • do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w postaci wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • nie przysługuje Pani/Panu:
   • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
  • podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest warunkiem umownym, brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w festiwalu, natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub zniszczone, które będą własnością uczestników maratonu.
  • Niniejszy Regulamin stanowi umowę, a jego akceptacja oznacza zgodę na warunki i zawarcie umowy.

plakat maraton fitness